Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Norrby södra etappen

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att minska negativ miljöpåverkan i Drevviken och för att förbättra vägstandarden.

Visionsbild för Smultronvägen Visionsbild för Smultronvägen Foto: Arkitekt och illustration KONTUR Arkitektkontor

Det här händer nu - granskning nr 2

Detaljplan för Norrby, södra etappen, Opp-Norrby 2:546 m.fl. En ny detaljplan tas fram för den södra delen av Norrby. 

Vi ställer nu ut planförslaget och tillhörande gatukostnadsutredning för granskning nr 2 för att få in synpunkter. Granskningen äger rum från den 28 mars till och med 26 april 2024. 

Bakgrund

Ett planprogram togs fram för hela Norrby 2010 och 2014 beslutade kommunstyrelsen att detaljplaneläggning ska påbörjas av den södra etappen av Norrby.

Syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att underlätta för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, att tillåta förtätning med friliggande villor och att rusta upp vägsystemet samtidigt som områdets karaktär bevaras. Syftet är också att bygga ut området med radhus, kedjehus, förskola och park. Syftet är även att skydda områdets natur- och kulturvärden i de delar som bedömts som värdefulla. Planen är förenlig med kommunens översiktsplan och den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Delar av strandskyddet kommer att upphävas inom planområdet.

Samråd

Samråd om detaljplanen och gatukostnadsutredningen hölls 31 oktober – 12 december 2017. Inkomna synpunkter och bemötande av synpunkterna redovisas i respektive samrådsredogörelse. I planförslagets samrådsredogörelse framgår de ändringar och justeringar som har gjorts av detaljplanen efter samrådet.

Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning för Norrby södra genomfördes av Lantmäteriet under våren 2020 och 2021 och har vunnit laga kraft.

Granskning

Granskning av detaljplanen och tillhörande gatukostnadsutredning utfördes under tiden 4 juli till 5 september 2023. Inkomna synpunkter och justeringar av planförslaget kommer att redovisas i ett granskningsutlåtande.

Granskning nr 2

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat 2024-03-26 § 15 att planförslaget ska ställas ut för granskning igen eftersom planförslaget ändrats så att styckning av fastigheten Opp-Norrby 2:426 vid Smultronvägen 35 medges.

Granskning pågår från 28 mars till och med 26 april 2024. 

Har du synpunkter på den tillagda styckningen eller gatukostnadsutredningen och vill lämna ett yttrande, skriv till plan@haninge.se eller till: Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge. 

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt. Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning samt ange diarienummer PLAN.2014.19.

Tidigare inskickade synpunkter behöver inte skickas in igen.

Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på detaljplanens granskningsförslag ska framföras skriftligen och vara inkommen senast den 26 april 2024.

Granskning nr 2 - handlingar och utredningar

 

Granskningshandlingar

Granskningsutredningar

Samrådshandlingar

 

Samrådsutredningar 

Planuppdrag

 

Se vanliga frågor och svar om Norrby här.

 

 

SÖDRA ETAPPENS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010
Planuppdrag: 29 september 2014
Samråd: 31 oktober - 12 december 2017
Granskning: 4 juli - 5 september 2023

Det här är kvar:
Antagande: Preliminärt 2024
Laga kraft:

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Charlotta Sundelin

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2024