Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplanprocessen - från ansökan till gällande detaljplan

​I kommunen pågår utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse. En ansökan om planbesked kan bli startskottet för detta arbete.

I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. I Handen pågår en utveckling som syftar till att stadsdelen ska gå från förort till stad. Foto: Fredrik Hjerling

När en detaljplan tas fram eller arbetas om, prövas vad som är lämpligt på platsen och i vilken omfattning användningen av mark- och vattenområden ska regleras. Oftast krävs omfattande utredningar. Och innan detaljplanen vinner laga kraft ska politiska beslut fattas och kommunens medborgare får chansen att tycka till.

Gällande detaljplan

Detaljplanen är juridiskt bindande. Den bestämmer hur mark och vatten får användas i ett visst område, till exempel var en får bygga samt vilka ytor som reserveras för gator, parker och natur. Detaljplanen kan även styra hur hus utformas och fastigheter styckas av.

I Haninge kommun finns mark som är planlagd, men även mark som inte omfattas av någon detaljplan. I vår webbkarta kan du söka efter gällande detaljplaner.

Klicka på länken nedan för att komma till webbkartan. Skriv in sökord, till exempel adress, fastighetsbeteckning eller detaljplanens namn. Klicka sedan på markerat område för mer information.

Sök detaljplan i webbkarta

Planprocessen

Ett detaljplanearbete kan påbörjas genom att en ansökan kommer in till kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan eller ändra en befintlig. Kommunen kan också själv ta initiativ till att påbörja ett detaljplanearbete.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan är omfattande. Hela processen, från ansökan om planbesked till att planen antas och vinner laga kraft, kan ta flera år. På länken kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram: 

Kommunens arbete med att ta fram en detaljplan

Ansök om planbesked

Vill du att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för ett område? Eller vill du att en befintlig detaljplan ändras eller upphävs? Då behöver du inkomma med en ansökan om planbesked. 

En planbeskedsansökan kan göras av vem som helst och du behöver inte vara fastighetsägare för det område som ansökan berör. På länken nedan kan du läsa mer om hur du ansöker och vad det kostar.

Ansök om att detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas

Kontakt

Planenheten

plan@haninge.se

08-606 70 00

Senast uppdaterad: 6 december 2022