Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Norrby

I Haninge kommuns norra del ligger Norrby. Norrby innefattar även området Norra Söderby och Norrby gärde. Norrby har en småskalig karaktär som bitvis präglas av ett mycket kuperat landskap, lummighet och gles bebyggelse. Rester av jordbrukssamhället lever kvar i form av ängspartier. Området har närhet till Norrbyskogen och sjön Drevviken och har samtidigt ett centralt läge med närhet till Vendelsö, Vega, Tyresö och Haninge centrum

Norrby, etappindelning Norrby, etappindelning Foto: Haninge kommun

Norrby är ett före detta fritidshusområde som genom planläggning planeras att utvecklas till ett område för permanentboende. En viktig del av denna process är att ansluta områdets fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet sker i flera etapper.

Pågående detaljplaner 

Detaljplan för Norrby södra etappen

Detaljplan för Norrby, mitten etappen

Detaljplan för Norrby, norra etappen 

Detaljplaneprogram

Norrby gärde

Norrby planprogram

Arkeologi Norrby

Vilka arkeologiska utredningar är gjorda i Norrby? 

Arkeologisk utredning etapp 1 

Under 2015 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk utredning etapp 1 för alla tre etapper i Norrby. Syftet med utredningen var att lokalisera synliga fornlämningar och övriga kulturlämningar, samt att markera indikationsområden för fornlämningar som inte syns ovan mark, så kallade boplatslägen. Utredningen innehöll kart- och arkivstudier samt terränginventering. 

Inom utredningsområdet fanns 12 registrerade lämningar sedan tidigare. De återbesöktes och jämfördes med de uppgifter som finns i Fornminnesregistret för såväl läge som beskrivning. Någon förnyad dokumentation bedömdes inte vara motiverad.  

Totalt identifierades 35 nya objekt inom utredningsområdet. Av dessa bestod 31 av boplatslägen. De övriga bestod av en möjlig stensättning, en bytomt/gårdstomt, ett nedbrunnet timmerhus av ålderdomlig karaktär samt en torklada.  

De 31 boplatslägena samt den möjliga stensättningen har efter den nu utförda utredningsetappen fortfarande oklar status, se nedanstående kartunderlag. För att klargöra om dessa utpekade objekt utgör fornlämningar eller inte krävs att objekten kontrolleras genom grävning i utredning etapp 2. 

Kartan redovisar redan registrerade fornlämningar samt de inmätta som identifierades under den arkeologiska utredning etapp 1.  Samtliga objekt ska kontrolleras genom grävning i utredning etapp 2 enligt beslut från Länsstyrelsen.Kartan redovisar redan registrerade fornlämningar samt de inmätta som identifierades under den arkeologiska utredning etapp 1. Samtliga objekt ska kontrolleras genom grävning i utredning etapp 2 enligt beslut från Länsstyrelsen.

Arkeologisk utredning etapp 2 

Under 2020 genomförde Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk utredning etapp 2 i Norrby södra. Syftet med utredningen var att fortsatt utreda de indikationsområden som pekats ut i etapp 1 samt klarlägga befintliga fornlämningars avgränsningar.  
Resultaten från utredningen ska sedan kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag för detaljplanering och inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. 
 
Av de 14 boplatslägena som pekats ut i etapp 1, inom avgränsningen för Norrby södra, gav tre indikationer på förhistorisk verksamhet, men enbart två av lägena kan betraktas som en boplats. Av de redan kända fornlämningarna inom Norrby södra så har viss förändring skett vad gäller dess utbredning. Läs Arkeologisk utredning etapp 2 för detaljerad beskrivning av bland annat utredningens resultat.  

I augusti/september 2022 ska den arkeologiska utredningen etapp 2 startas upp för etapperna Norrby mitten och norra. Utredningen ska, precis som för den som togs fram för Norrby södra, fortsatt utreda de indikationsområden som pekats ut i etapp 1 samt klarlägga befintliga fornlämningars avgränsning.  
För etapperna Norrby mitten och norra så har den arkeologiska utredningen etapp 1 pekat ut ett antal områden som behöver utredas vidare, se nedanstående kartunderlag. 

Kartan visar de objekt som behöver utredas vidare under den arkeologiska utredningen, etapp 2.Kartan visar de objekt som behöver utredas vidare under den arkeologiska utredningen, etapp 2.

Tidplan för arkeologisk utredning etapp 2 för Norrby mitten och Norra 

Arbetet beräknas starta den 30 augusti 2022 och vara slutfört under 1 september 2022. Detaljerad information om när grävningsarbetet beräknas ske på er fastighet:  

  • 30 augusti 2022 – De fastigheter som ingår i objekt 23 och 18 (med maskin). Följande fastigheter ingår i dessa objekt: Vendelsö 3:314, 3:232, 3:233, 3:175, 3:434, 3:399, 3:173 och 3:322 samt Opp-Norrby 2:59, 2:60, 2:61, 2:62, 2:63, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74 och 2:555. 
  • 31 augusti 2022 - De fastigheter som ingår i objekt 21 och 1 (med maskin). Följande fastigheter ingår i dessa objekt: Vendelsö 3:3. 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:49, 3:50, 3:51 och 3:36.
  • 1 september 2022 - De fastigheter som ingår i objekt 31, 32 och 33 (handgrävning). Följande fastigheter ingår i dessa objekt: Vendelsö 3:408, 3:39, 3:163 och 3:2141.  

Nedan finns information om den arkeologiska utredningen samt blankett för godkännande som skickats ut till fastighetsägare under juni 2022. 

Varför behöver en arkeologisk utredning tas fram?

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 6 juli 2023