Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 13 september 2021

Tid:
Måndagen den 13 september kl. 16.00
Plats:
Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Ärenden som ska behandlas

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige
Möte: 2021-09-13
Anslås: 2021-09-15 avseende § 165-167
Nedtas: 2021-10-07 avseende § 165-167

Kommunstyrelsen
Möte: 2021-08-30
Anslås: 2021-09-09 avseende § 166-182 samt 188-189
Nedtas: 2021-10-01 avseende § 166-182 samt 188-189

Möte: 2021-08-30
Anslås: 2021-08-31 avseende § 183-187
Nedtas: 2021-08-22 avseende § 183-187

Grund- och förskolenämnden
Inget aktuellt möte.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inget aktuellt möte.

Idrotts- och fritidsnämnden
Inget aktuellt möte. 

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Möte: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-14
Nedtas: 2021-10-06

Kultur- och demokratinämnden
Inget aktuellt möte.

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott
Möte: 2021-09-07
Anslås: 2021-09-14
Nedtas: 2021-10-06

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Inget aktuellt möte.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott
Inget aktuellt möte. 

Socialnämnden
Möte: 2021-09-21
Anslås: 2021-09-22 avseende § 104 samt 112-124 
Nedtas: 2021-10-13 avseende § 104 samt 112-124 

Socialnämndens individutskott    
Möte: 2021-09-21 
Anslås: 2021-09-22
Nedtas: 2021-10-14

Möte: 2021-09-17 
Anslås: 2021-09-17
Nedtas: 2021-10-11

Möte: 2021-09-07 
Anslås: 2021-09-08
Nedtas: 2021-09-30

Möte: 2021-08-24 
Anslås: 2021-08-25
Nedtas: 2021-09-16

Möte: 2021-08-17 
Anslås: 2021-08-18
Nedtas: 2021-09-09

Socialnämndens arbetsutskott
Möte: 2021-09-07 
Anslås: 2021-09-10
Nedtas: 2021-10-01

Stadsbyggnadsnämnden
Inget aktuellt möte.

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott
Möte: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-16 avseende § 142-144 samt 146-155
Nedtas: 2021-10-08 avseende § 142-144 samt 146-155

Möte: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-09 avseende § 145
Nedtas: 2021-09-30 avseende § 145

Möte: 2021-08-25
Anslås: 2021-09-02 avseende § 120-121 samt § 123-141
Nedtas: 2021-09-24 avseende § 120-121 samt § 123-141

Möte: 2021-08-25
Anslås: 2021-08-26 avseende § 122
Nedtas: 2021-09-17 avseende § 122

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott
Möte: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-16
Nedtas: 2021-10-08

Södertörns upphandlingsnämnd
Inget aktuellt möte.

Södertörns överförmyndarnämnd
Möte: 2021-08-25
Anslås: 2021-08-26
Nedtas: 2021-09-17

Valnämnden
Möte: 2021-08-24
Anslås: 2021-09-06 avseende § 1-3 samt 6
Nedtas: 2021-09-28 avseende § 1-3 samt 6

Möte: 2021-08-24
Anslås: 2021-08-25 avseende § 4-5
Nedtas: 2021-09-16 avseende § 4-5

Äldrenämnden 
Inget aktuellt möte.

Äldrenämndens arbetsutskott
Möte: 2021-09-08 
Anslås: 2021-09-13
Nedtas: 2021-10-05

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn


Möte: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-21
Nedtas: 2021-10-12

Länk till hemsida med protokoll

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Kungörelse lantmäterimyndigheten

Kungörelse Vatten- och avloppsavdelningen

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.  

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Beslut som fattats av utskott anslås både i utskottets protokoll och i nämndens protokoll efter att beslutet anmälts till nämnden. Överklagandetiden för dessa beslut räknas från det att utskottets protokoll anslås. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

kontakt

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm

Kontakt

Kommunstyrelsen
haningekommun@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Idrott- och fritidsnämnden
kulturfritid@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
kulturfritid@haninge.se

Socialnämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnad@haninge.se

Äldrenämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
upphandling@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2020