Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 13 december 2021

Tid:
Måndag 13 december kl. 16.00
Plats:
Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Ärenden som ska behandlas

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige
Möte: 2021-11-08
Anslås: 2021-11-18 avseende § 190-199 samt 203-206
Nedtas: 2021-12-10 avseende § 190-199 samt 203-206

Kommunstyrelsen
Möte: 2021-11-29
Anslås: 2021-11-30 avseende § 259-261
Nedtas: 2021-12-22 avseende § 259-261

Möte: 2021-11-29
Anslås: 2021-12-09 avseende § 243- 258, 262-265
Nedtas: 2021-12-31 avseende § 243- 258, 262-265

Organisationsberedningen
Möte: 2021-11-26
Anslås: 2021-12-06
Nedtas: 2021-12-28

Grund- och förskolenämnden
Möte: 2021-11-17
Anslås: 2021-11-25
Nedtas: 2021-12-17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Möte: 2021-11-16
Anslås: 2021-11-17 avseende § 103
Nedtas: 2021-12-09 

Möte: 2021-11-16
Anslås: 2021-11-24 avseende § 96-102, samt § 104-108
Nedtas: 2021-12-16 

Idrotts- och fritidsnämnden
Inget aktuellt möte.

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Möte: 2021-12-01
Anslås: 2021-12-08
Nedtas: 2021-12-30 

Kultur- och demokratinämnden
Inget aktuellt möte.                                 

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott
Möte: 2021-11-30
Anslås: 2021-12-08
Nedtas: 2021-12-30 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Inget aktuellt möte.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott
Möte 2021-11-30
Anslås 2021-12-08
Nedtas 2021-12-30

Socialnämnden 
Möte: 2021-11-23
Anslås: 2021-11-24 avseende § 156-160
Nedtas: 2021-12-16 avseende § 156-160

Möte: 2021-11-23
Anslås: 2021-11-29 avseende § 144-155
Nedtas: 2021-12-20 avseende § 144-155

Socialnämndens individutskott 
Möte: 2021-11-30
Anslås: 2021-12-01
Nedtas: 2021-12-23

Möte: 2021-11-23
Anslås: 2021-11-24
Nedtas: 2021-12-16

Möte: 2021-11-18
Anslås: 2021-11-19
Nedtas: 2021-12-12

Möte: 2021-11-10
Anslås: 2021-11-11
Nedtas: 2021-12-04

Möte: 2021-11-09
Anslås: 2021-11-10
Nedtas: 2021-12-02

Socialnämndens arbetsutskott
Möte: 2021-11-30
Anslås: 2021-12-03
Nedtas: 2021-12-24

Stadsbyggnadsnämnden
Möte: 2021-10-20
Anslås: 2021-10-21 avseende § 108
Nedtas: 2021-11-11 avseende § 108

Möte: 2021-10-20 
Anslås: 2021-10-29 avseende § 98-107 samt 109-118 
Nedtas: 2021-11-19 avseende § 98-107 samt 109-118 

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott
Möte: 2021-12-01
Anslås: 2021-12-09
Nedtas: 2021-12-31

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott
Möte: 2021-12-01
Anslås: 2021-12-09 
Nedtas: 2021-12-31

Södertörns upphandlingsnämnd
Möte: 2021-11-03
Anslås: 2021-11-15 avseende § 35-39 samt 41-43
Nedtas: 2021-12-07 avseende § 35-39 samt 41-43

Möte: 2021-11-03
Anslås: 2021-11-04 avseende § 40
Nedtas: 2021-11-26 avseende § 40

Södertörns överförmyndarnämnd
Möte: 2021-11-17
Anslås: 2021-11-18

Nedtas: 2021-12-10

Valnämnden
Möte: 2021-10-12
Anslås: 2021-10-13 avseende § 11
Nedtas: 2021-11-04 avseende § 11

Äldrenämnden 
Möte: 2021-11-24
Anslås: 2021-11-29 
Nedtas: 2021-12-20 

Äldrenämndens arbetsutskott
Möte: 2021-12-01
Anslås: 2021-12-03
Nedtas: 2021-12-24

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn


Möte: 2021-11-24
Anslås: 2021-12-03
Nedtas: 2021-12-22

Länk till hemsida med protokoll

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Kungörelse lantmäterimyndigheten

Kungörelse Vatten- och avloppsavdelningen

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.  

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Beslut som fattats av utskott anslås både i utskottets protokoll och i nämndens protokoll efter att beslutet anmälts till nämnden. Överklagandetiden för dessa beslut räknas från det att utskottets protokoll anslås. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

kontakt

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm

Kontakt

Kommunstyrelsen
haningekommun@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Idrott- och fritidsnämnden
kulturfritid@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
kulturfritid@haninge.se

Socialnämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnad@haninge.se

Äldrenämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
upphandling@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2020