Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

Kontakt

Kommunstyrelsen
haningekommun@haninge.se

Grund- och förskolenämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Idrott- och fritidsnämnden
kulturfritid@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden
kulturfritid@haninge.se

Socialnämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnad@haninge.se

Äldrenämnden
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
upphandling@haninge.se

Södertörns överförmyndarnämnd
overformyndaren@haninge.se

kontakt

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm

tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 9 november 2020

Tid:
 Måndagen den 9 november kl. 13.00
Plats:
Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Ärenden som ska behandlas

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige
Möte: 2020-11-09
Anslås: 2020-11-19 avseende § 182-196 samt 203-211
Nedtas: 2020-12-11 avseende § 182-196 samt 203-211 

Möte: 2020-11-09
Anslås: 2020-11-11 avseende § 197-202
Nedtas: 2020-12-03 avseende § 197-202

Kommunstyrelsen
Möte: 2020-10-26
Anslås: 2020-11-04 avseende § 207–231, 234, 236-241 och 244–247
Nedtas: 2020-11-27 avseende § 207–231, 234, 236-241 och 244–247

Möte: 2020-10-26
Anslås: 2020-10-28 avseende § 232, 233, 235, 242 och 243
Nedtas: 2020-11-20 avseende § 232, 233, 235, 242 och 243

Grund- och förskolenämnden
Möte: 2020-10-21
Anslås: 2020-10-28
Nedtas: 2020-11-19

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Möte: 2020-10-20
Anslås: 2020-10-28
Nedtas: 2020-11-19

Idrotts- och fritidsnämnden
Möte: 2020-10-21
Anslås: 2020-10-27
Nedtas: 2020-11-18

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Inget aktuellt möte.

Kultur- och demokratinämnden
Möte: 2020-10-20
Anslås: 2020-10-27 avseende § 80-90, 92-98
Nedtas: 2020-11-18 avseende § 80-90, 92-98

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott
Inget aktuellt möte.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Inget aktuellt möte.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott
Inget aktuellt möte.

Socialnämnden
Möte: 2020-11-17
Anslås: 2020-11-20 avseende § 131-143 samt 146
Nedtas: 2020-12-11 avseende § 131-143 samt 146

Möte: 2020-11-17
Anslås: 2020-11-18 avseende § 144-145
Nedtas: 2020-12-10 avseende § 144-145

Socialnämndens individutskott
Möte: 2020-11-17
Anslås: 2020-11-18
Nedtas: 2020-12-10

Möte: 2020-11-09
Anslås: 2020-11-10
Nedtas: 2020-12-02

Möte: 2020-11-03
Anslås: 2020-11-04
Nedtas: 2020-11-26

Möte: 2020-10-29
Anslås: 2020-10-30
Nedtas: 2020-11-23

Socialnämndens arbetsutskott
Möte: 2020-11-03
Anslås: 2020-11-06
Nedtas: 2020-11-27

Stadsbyggnadsnämnden
Möte: 2020-10-21
Anslås: 2020-10-29 avseende § 108-115 samt 118-122
Nedtas: 2020-11-20 avseende § 108-115 samt 118-122

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott
Möte: 2020-11-11
Anslås: 2020-11-19 avseende § 162-163, 165, 167-173 samt 175-180
Nedtas: 2020-12-11 avseende § § 162-163, 165, 167-173 samt 175-180

Möte: 2020-11-11
Anslås: 2020-11-13 avseende § 164, 166 samt 174
Nedtas: 2020-12-07

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott
Möte: 2020-11-11
Anslås: 2020-11-19
Nedtas: 2020-12-11

Södertörns upphandlingsnämnd
Möte: 2020-11-04
Anslås: 2020-11-16
Nedtas: 2020-12-08

Södertörns överförmyndarnämnd
Möte: 2020-11-19
Anslås: 2020-11-20
Nedtas: 2020-12-11

Valnämnden
Inget aktuellt möte.

Äldrenämnden
Möte: 2020-11-18
Anslås: 2020-11-20
Nedtas: 2020-12-11

Äldrenämndens arbetsutskott
Möte: 2020-11-04
Anslås: 2020-11-06
Nedtas: 2020-11-27

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Kungörelse lantmäterimyndigheten

Kungörelse Vatten- och avloppsavdelningen

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.  

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Beslut som fattats av utskott anslås både i utskottets protokoll och i nämndens protokoll efter att beslutet anmälts till nämnden. Överklagandetiden för dessa beslut räknas från det att utskottets protokoll anslås. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 november 2020