Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar Norrby

Vanliga frågor angående Norrby

Hur mycket får jag stycka min tomt/fastighet?

Gällande planprogram har som riktlinje att tomter/fastigheter bör vara minst 1 000 till 1 500 kvm i storlek efter eventuell styckning.

Andra faktorer så som terräng, eventuella fornlämningar och framkomligheten på fastigheten påverkar också lämpligheten för att kunna stycka.

Fastighetens storlek regleras sedan i detaljplanen.

När kan jag börja bygga?

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft så har kommunen en genomförandetid på 2,5 år där vatten- och avloppsledningar och vägar byggs till och ut. Efter denna tidsperiod så kan man börja bygga efter godkänt bygglov. Detaljplanens genomförandetid är 10 år efter att kommunens arbete är färdigt.

Kan jag få bygga mer än en huvudbyggnad på min fastighet/tomt?

I Norrby finns ett godkänt detaljplaneprogram som pekar ut riktningen kring bebyggelsens täthet och karaktär. I bedömningen av lämplig bebyggelsetäthet så följs denna.  Programmet anger att en viss ökad täthet är eftersträvansvärd. Den anger dock även att man vill se ett bevarande av befintlig struktur med relativt stora tomtstorlekar.

Detta innebär att kommunen generellt inte medger tätare bebyggelse, utom på de i planprogrammet utpekade platserna.

Planprogrammet går att läsa i sin helhet här

 

Senast uppdaterad: 15 mars 2024