Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Årsta 1:4 med flera - Fors verksamhetsområde

En ny detaljplan tas nu fram som ska möjliggöra verksamhetsområde på båda sidor om väg 73, söder om Fors trafikplats i Västerhaninge. Detta utreds i en planprocess, detaljplanen var utställd för samråd mellan 13 september - 25 oktober 2023.

Planområdets gräns markerad med vitt på flygfoto. Planområdets gräns. Foto: Lantmäteriet, Haninge kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-18 §37 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för verksamhetsändamål för del av fastigheten Årsta 1:4.

Planområdet, som omfattar cirka 27 hektar, ligger söder om korsningen Nynäsvägen/Vitsåvägen och trafikplats Fors samt väster och öster om Väg 73, cirka 3 km från Västerhaninges pendeltågstation.

Ett planförslag har varit utställd för samråd mellan den 13 september och den 25 oktober 2023.  Efter samrådstidens slut sammanställs alla inkomna synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse, eventuellt görs revideringar i planförslaget. Nästa steg i planprocessen är att detaljplanen skickas ut på granskning där det finns möjlighet att lämna synpunkter på nytt. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Framtida företagsområde

Området närmast Trafikplats Fors är sedan tidigare planlagt för kontor, hantverk och handel men även för restaurang och bensinstation. I kommunens översiktsplan är området utpekat som möjligt framtida företagsområde.

Det strategiska läget utmed 73:an gör platsen lämplig även för andra verksamheter, så som lager, logistik, kontor, service, partihandel och verkstadsändamål.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde på båda sidor om väg 73 liksom ett mindre verksamhetsområde öster om Vitsåvägen, men även göra så att den befintliga golfbaneverksamheten kan flyttas och utvecklas. Eftersom området är känsligt ur ett kulturmiljö- och landskapsperspektiv syftar detaljplanen också till att anpassa ny bebyggelse så att påverkan på dessa värden minimeras.

Samrådshandlingar

och

Samrådsutredningar

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan

Det här är klart
Planuppdrag: 28 februari 2019

Samråd: 13 september-25 oktober 2023

Det här är kvar
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Kontaktperson från och med den 13 oktober: Astrid Fernström (planarkitekt)

Senast uppdaterad: 21 december 2023