Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Årsta 1:4 med flera - Fors verksamhetsområde

En ny detaljplan tas nu fram som ska möjliggöra verksamhetsområde på båda sidor om väg 73, söder om Fors trafikplats i Västerhaninge. Detta utreds i en planprocess och nu ställs planförslaget ut på samråd.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-18 §37 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för verksamhetsändamål för del av fastigheten Årsta 1:4.

Planområdet, som omfattar cirka 27 hektar, ligger söder om korsningen Nynäsvägen/Vitsåvägen och trafikplats Fors samt väster och öster om Väg 73, cirka 3 km från Västerhaninges pendeltågstation.

Ett planförslag finns nu framtaget som ställs ut för samråd mellan den 13 september och den 25 oktober 2023.

Framtida företagsområde

Området närmast Trafikplats Fors är sedan tidigare planlagt för kontor, hantverk och handel men även för restaurang och bensinstation. I kommunens översiktsplan är området utpekat som möjligt framtida företagsområde.

Det strategiska läget utmed 73:an gör platsen lämplig även för andra verksamheter, så som lager, logistik, kontor, service, partihandel och verkstadsändamål.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde på båda sidor om väg 73 liksom ett mindre verksamhetsområde öster om Vitsåvägen, men även göra så att den befintliga golfbaneverksamheten kan flyttas och utvecklas. Eftersom området är känsligt ur ett kulturmiljö- och landskapsperspektiv syftar detaljplanen också till att anpassa ny bebyggelse så att påverkan på dessa värden minimeras.

Samråd pågår

Under samrådstiden 13 september - 25 oktober 2023 finns förslaget till ny detaljplanen tillgänglig här på projekthemsidan. Förslaget finns även uppsatt på anslagstavlan i Haninge kommunhus foajé, under ordinarie öppettider.

Syftet med samrådet är att ge allmänheten och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Därför finns nu möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter.

Efter samrådstidens slut sammanställs alla inkomna synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse, eventuellt görs revideringar i planförslaget. Nästa steg i planprocessen är att detaljplanen skickas ut på granskning där det finns möjlighet att lämna synpunkter på nytt. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara inkomna senast den 25 oktober 2023 via e-post till plan@haninge.se eller skickas till:

Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge

Märk ert yttrande med Dnr PLAN 2017.15, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 3 oktober kl 17:30-19:00 där en presentation av förslaget kommer att hållas med möjlighet att ställa frågor i chatten.

Länk till mötesinbjudan via Teams

Vid eventuella problem med länken kan ni även maila Elsa.stener@haninge.se för en mötesinbjudan.

Samrådshandlingar

och

Samrådsutredningar

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående detaljplan

Det här är klart
Planuppdrag: 2019-02-18

Det här är kvar
Samråd: pågår mellan 13 september till 25 oktober
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Projektkoordinator/kontaktperson: Elsa Stener

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023