Revisorer

Revisionen är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollorgan med uppdrag att granska och bedöma om verksamheten inom kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsområde sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande.

Resultatet redovisas årligen i revisionsberättelsen till fullmäktige med uttalande om ansvarsfrihet tillstyrks eller avstryks.

Revisionen, som arbetar oberoende och objektivt, består av åtta förtroendevalda revisorer och biträds av yrkesrevisorer på konsultbasis.

Revisionsrapporter

På den här sidan finns alla revisionsrapporter för de fem senaste åren.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2022