Regler och styrande dokument

Här finner du policys, strategidokument, planer/program samt riktlinjer för Haninge kommun.

Längst ner hittar du en förklaring till de olika dokumenttyperna.

Skulle du inte hitta det styrdokument du söker, kan du prova med att använda sökfunktionen på vår webbplats. Om du trots det inte hittar det du söker, skicka din fråga till:

haningekommun@haninge.se

Olika typer av styrdokument

Observera att det finns två kategoriindelningar av styrdokument som löper parallellt under en övergångsperiod. 

Kategoriindelning från juni 2021

Styrdokument som tas fram från och med juni 2021 följer denna struktur.

Övergripande dokument

Reglemente

Reglerar en verksamhets inriktning och arbetsordning. Fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Vision

Visionen beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för kommunen. Visionen, som är övergripande, ska vara utgångspunkt vid framtagande av styrdokument. Beslutas av kommunfullmäktige.

Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Program

Ett program ger en samlad bild av inriktningen av arbetet för en del av visionen. Det beskriver en politisk viljeinriktning för utvecklingen inom ett visst sakområde. Det innehåller långsiktiga effektmål och sträcker sig minst tio år framåt i tiden. Kommunfullmäktige beslutar om program. De är vägledande för samtliga nämnder och bolag.

Planerande styrdokument

Strategi

En strategi beskriver vägval på medellång sikt för att nå effektmål i ett eller flera program, mål i översiktsplanen eller för att förverkliga en del av kommunens vision. De sträcker sig över en tidsperiod på 4-10 år. Kommunfullmäktige beslutar om strategier som gäller samtliga nämnder och bolag. Strategier som riktar sig till enbart en eller flera nämnder och bolag beslutas likalydande i alla berörda nämnder och bolag.

Plan

En plan beskriver vad som ska uppnås inom ett definierat område för en tidsperiod på upp till fyra år. Det ska framgå av planen vilka strategier, övergripande mål samt vilka delar av kommunens vision som planen bidrar till. Planer beslutas av nämnd och bolag.

Koncerngemensam plan

Den koncerngemensamma planen beskriver hur tjänstemannaorganisationen omsätter den politiska viljan i de planerande styrdokumenten till handling. Den gäller för en mandatperiod och är vägledande för den kommande årliga verksamhetsplanen. Dokumentet beslutas av kommundirektören och förankras i kommundirektörens ledningsgrupp.

Verksamhetsplan

Varje förvaltning tar fram en årlig verksamhetsplan som beskriver konkret hur genomförandet av beslutade styrdokument ska gå till.

Reglerande styrdokument

Policy

En policy anger värderingar och grundprinciper för att styra hur organisationen ska agera inom ett visst område. Den riktar sig till samtliga nämnder och bolag och beslutas av kommunfullmäktige. Policyn gäller fyra till tio år.

Riktlinjer

En riktlinje anger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga. Den ger mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy. De flesta riktlinjer omfattar interna verksamheter men de kan också rikta sig till politiska nämnder och externt. De beslutas av nämnd eller bolag och gäller tillsvidare.

Direktiv

Direktivet säger hur organisationen ska verkställa politikens beslutade styrdokument.
Kommundirektören beslutar om direktiv.

Regler, rutiner, anvisningar och tillämpningar

Dokumenten är en samling bestämmelser som anger exakta gränser för verksamhetens handlande. De beskriver i detalj vad som gäller inom ett visst område. Beslutas av förvaltning.

Kategoriindelning enligt tidigare struktur

Den tidigare strukturen för styrdokument, se nedan, gäller under en övergångsperiod. Dokument som är framtagna enligt denna struktur kommer successivt att föras in i den nya strukturen.

Reglemente

Reglerar en verksamhets inriktning och arbetsordning. Fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Planer och program

Bestämmelser av övergripande karaktär. Riktar sig ofta till invånarna. Fastställs av kommunfullmäktige.

Policy

Inriktning eller avsiktsförklaring av ett visst område eller verksamhet för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål. Vänder sig till invånarna eller internt inom kommunens verksamheter. Fastställs av kommunstyrelsen.

Strategi

Prioritering eller inriktning för att nämndernas verksamheter ska bidra till att kommunens övergripande mål uppnås. Beslutas årligen av kommunstyrelse respektive nämnd.

Riktlinjer

Instruktioner som rör hur ett arbete ska utföras, beskrivning av metoder eller modeller. Beslutas av kommundirektör.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022