Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Styrande dokument

Här hittar du kommunens författningssamling och politiskt beslutade styrdokument.

I författningssamlingen hittar du kommunens föreskrifter, taxor och avgifter. Författningssamlingen omfattar även anda bindande dokument, som exempelvis reglementen och bolagsordningar.

Kommunal författningssamling

Utöver författningssamlingen finns det styrdokument som planerar och reglerar Haninges verksamhet. De politiska styrdokumenten kan vara antagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Politiska styrdokument

Haninge kommuns policy för styrdokument

Våren 2021 beslutade kommunfullmäktige om en policy för styrdokument i Haninge kommun (reviderad 2023-06-12). Policyn beskriver de olika styrdokumenttyperna och deras förhållande till varandra. Alla Haninges styrdokument ska inom sin tid ses över för att följa policyn.

 

Olika typer av styrdokument

Styrdokument som tas fram från och med juni 2021 följer denna struktur.

Övergripande dokument

Vision

Visionen beskriver ett framtida önskvärt tillstånd för kommunen. Visionen ska vara utgångspunkt vid framtagande av styrdokument och beslutas av kommunfullmäktige.

Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Program

Ett program ger en samlad bild av inriktningen av arbetet för en del av visionen. Det beskriver en politisk viljeinriktning för utvecklingen inom ett visst sakområde. Det innehåller långsiktiga effektmål och sträcker sig minst tio år framåt i tiden. Kommunfullmäktige beslutar om program. De är vägledande för samtliga nämnder och bolag.

Planerande styrdokument

Strategi

En strategi beskriver vägval på medellång sikt för att nå effektmål i ett eller flera program, mål i översiktsplanen eller för att förverkliga en del av kommunens vision. De sträcker sig över en tidsperiod på 4-10 år. Kommunfullmäktige beslutar om strategier som gäller samtliga nämnder och bolag. Strategier som riktar sig till enbart en eller flera nämnder och bolag beslutas likalydande i alla berörda nämnder och bolag.

Plan

En plan beskriver konkret vad som ska uppnås inom ett definierat område för en tidsperiod på upp till fyra år. Det ska framgå av planen vilka strategier, övergripande mål samt vilka delar av kommunens vision som planen bidrar till. Planer beslutas av nämnd och bolag.

Verksamhetsplan

Varje förvaltning tar fram en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna konkretiserar genomförandet av beslutande styrdokument inom respektive verksamhetsområde. En koncerngemensam verksamhetsplan konkretiserar genomförandet av frågor som spänner sig över verksamhetsområdena.

Reglerande styrdokument

Policy

En policy anger värderingar och grundprinciper för att styra hur organisationen ska agera inom ett visst område. En policy innehåller inte mål. Beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolag. Policys gäller fyra till tio år.

Riktlinjer

En riktlinje anger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga. En riktlinje ger mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy. Riktlinjer kan avse kommunens interna verksamheter i förvaltningen eller bolagen. De kan även rikta sig till politiska nämnder och externt för dem som verksamheten jobbar mot. Beslutas av nämnd eller bolag. Riktlinjer gäller ett till fyra år.

Rutin

Rutiner anger konkret hur uppgifter ska utföras och säkerställer att arbetssätt håller god kvalitet. De besvarar ofta frågor om vad som ingår i en arbetsuppgift, när och hur ofta den ska utföras och av vem. Rutiner beslutas av berörd eller berörda förvaltningar. Kommungemensamma rutiner beslutas av kommundirektör. Rutiner kan gälla tills vidare.

Senast uppdaterad: 5 april 2024