Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Beslut i korthet

 • Arbetet med att utveckla Haninge centrum startar

  Nu startar ett arbete med en ny detaljplan för Haninge centrum och närområdet, efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 26 mars. Detaljplanen ska pröva möjligheterna för utvecklingen av en sammanhållen stadsbebyggelse med centrum, bostäder och förskola.

 • Uppdrag om utredning och försäljning av fastigheten Fjärdlång 1:18

  Kommunstyrelsen har den 8 april beslutat att en utredning med efterföljande försäljning ska göras av fastigheten Fjärdlång 1:18 med villkor att fastigheten används för det som reservatsbestämmelserna anger. Innan försäljningen genomförs ska dialog hållas med Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen och Försvarsmakten för att säkerställa deras intressen.

 • Ansökan om utökat vattenskyddsområde för Pålamalm grundvattentäkt

  Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars att ansöka om utökat vattenskyddsområde för Pålamalm grundvattentäkt med tillhörande vattenskyddsföreskrifter till länsstyrelsen. Syftet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och säkra dricksvattenförsörjningen. Tillgången på dricksvatten av god kvalitet kommer att försämras med ett ändrat klimat. För att säkra dricksvattenförsörjningen är det viktigt att skydda yt- och grundvatten i kommunen och att upprätta fler och utökade vattenskyddsområden.

 • Rensning av skräp i Lyckån i vår

  På stadsbyggnadsnämnden den 27 mars togs ett Haningeförslag upp för beslut. Förslaget handlade om att förbättra Lyckåns utseende och ta hänsyn till dess historia. Genom att rensa ån från skräp samt ta bort växtlighet och träd skulle vattendraget blir öppnare.

 • Ridskoleverksamheten vid Tungelsta ridanläggning upphandlas

  Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 mars att ridskoleverksamheten vid Tungelsta ridanläggning ska upphandlas.

 • Lägre avgift för föreningar i ishallen under våren

  Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ta ut en lägre avgift för föreningar som bokar tid i Hanvedens ishall under eftersäsongen i april och maj. Samtidigt förlängs säsongen så att föreningarna kan boka istider längre in på våren.

 • Runstensskolans hus A rivs

  Runstensskolans hus A, som ligger i centrala Handen, ska rivas då kommunen inte har något framtida behov av huset för sin verksamhet.

 • Personlig assistans ska upphandlas

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ska sluta driva personlig assistans i egen regi. Kommunen ska i stället upphandla personlig assistans hos privata aktörer i fortsättningen.

 • Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg  förtydligar vad som gäller vid syskonförtur

  Under våren 2023 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag från barn- och förskolenämnden att utreda om turordningsreglerna kan ändras så att syskonförtur går före geografiskt upptagningsområde. Utredningen visade att det är möjligt att erbjuda syskon plats på samma förskola utan att ändra i turordningsreglerna. Det blir dock inte nödvändigtvis på den önskade förskolan.

 • Digitala matinköp införs inom Haninges hemtjänst 2024

  Digitala matinköp införs inom hemtjänsten under 2024.

 • Kategorier: