Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplaner för Dalarö 4:4

På fastigheten Dalarö 4:4 arbetar kommunen med att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga fler bostäder på centrala Dalarö.

Kommunstyrelsen gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag 2015-03-30 §89 att arbeta fram en ny detaljplan för Dalarö 4:4 som gör det möjligt att bygga bostäder på fastigheten. Enligt kommunens översiktsplan ska fler lägenheter i centrala lägen skapas på Dalarö och kommunen ska arbeta för att fler ska kunna både flytta till och bo kvar på Dalarö.

Planområdet är cirka 1300 kvadratmeter stort och ligger cirka 100 meter väster om Dalarö torg. På fastigheten finns idag en verkstadsbyggnad och telestation som förser Dalarö med tele och fiber.

Förslaget till detaljplanen medger bostäder där högst åtta lägenheter får inredas. Samtidigt ska telestationen fortsätta att finnas kvar på platsen och inkluderas i den nya bebyggelsen.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 6 mars 2017 och 21 april 2017. Sammanlagt 21 yttrande kom in under samrådstiden. Dessa finns sammanfattade i samrådsredogörelsen.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 25 november 2019 och 23 december 2019. Sammanlagt 27 yttranden kom in under granskningstiden. Yttrandena finns sammanfattade i granskningsutlåtandet. Yttrandet som inkom från Dalarö Utö Ornö Socialdemokratiska förening har senare dementerats av ordföranden för föreningen. Efter rekommendation från Boverket så redovisas i granskningsutlåtandet att yttrandet har kommit in, men inga synpunkter från yttrandet har tagits med i granskningsutlåtandet.

Detaljplanen är överklagad

Detaljplanen för Dalarö 4:4 har överklagats till Mark- och miljödomstolen. När ett avgörande är klart kommer informationen publiceras här på hemsidan.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Kommande projekt

Det här är klart
Uppdrag: 30 mars 2015
Samråd: 6 mars - 21 april 2017
Granskning: 25 november - 23 december 2019
Antagande: 20 Maj 2020

Det här är kvar
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 6 februari 2023