Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för del av Arbottna 1:28

Nu finns ett detaljplaneförslag för del av Arbottna 1:28 på Muskö utställt för samråd. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra och varsamt utveckla en ökad bostads- och verksamhetsbebyggelse. Samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget finns tillgängliga på denna sida i samband med samrådsstarten den 28:e september.

Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2015, § 196, stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Arbottna 1:28 etapp 1a. 

Planförslaget innebär i korthet att cirka 90 nya bostäder samt lokaler för verksamheter är möjliga inom planområdet. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till de befintliga kulturmiljö- och naturvärden som finns inom och intill planområdet. Arbottna 1:28 utgörs idag av en herrgårdsmiljö och är bebyggt med bland annat Arbottna herrgård, ekonomibyggnader, flygel och ett antal torp och statarlängor som har höga kulturvärden. Detaljplanen syftar också till att skydda befintlig bebyggelse med höga kulturhistoriska värden inom planområdet genom att bevara och möjliggöra en lämplig framtida användning. För att få till en utveckling i området föreslås planområdet kompletteras med bostadsbebyggelse i form av enbostadshus, parhus, radhus och lägenheter, samt möjligheter till verksamheter som till exempel hotell och restaurang.

Vad händer nu?

Detaljplanen var utställd för samråd 28:e september - 22:a november 2023. Syftet med samrådet är att ge allmänheten och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Efter samrådstidens slut sammanställs alla inkomna synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse, eventuellt görs revideringar i planförslaget. Nästa steg i planprocessen är att detaljplanen skickas ut på granskning där det finns möjlighet att lämna synpunkter på nytt. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Planhandlingar samråd

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående

Det här är klart
Uppdrag: 24 augusti 2015

Det här är kvar

Samråd: 2023-09-28-2023-11-22
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Fredrik Palm

Senast uppdaterad: 28 november 2023