Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Jordbro etapp 2

Ett nytt centrum planeras i anslutning till pendeltågsstationen i Jordbro med bland annat ny bussterminal, nytt torg, cirka 270 nya bostäder och förskola.

I arbetet med att utveckla Jordbro till en attraktiv, trygg, levande och hållbar stadsdel har den politiska ledningen genomfört en översyn av Jordbro etapp 2 och 3. Det var för att säkerställa att utvecklingen av Jordbro går i linje med den politiska viljan.

Som en del i översynen beslutade kommunstyrelsen den 3 april att inte förlänga markanvisningsavtalen för etapp 2 och 3 med Samhällsbyggnadsbolaget.

Översynen är avslutad och kommunen arbetar för att anta en detaljplan för området.  Utvecklingen av Jordbro fortsätter och är prioriterad.

Kort om detaljplanen

I syfte att utveckla centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel utreds möjligheterna att flytta Jordbro centrum till området närmast pendeltågsstationen. Planförslaget medger cirka 270 nya bostäder samt en ny förskola.

I planförslaget har centrumfunktionerna och utformning av allmänna platser såsom torg, gång- och cykelvägar samt bussterminal varit högt prioriterade och styrande för planförslagets utformning. För att möjliggöra ny bebyggelse och tryggare offentliga ytor föreslås Södra Jordbrovägen flyttas och läggas så nära Nynäsbanan det är möjligt.

Miljön föreslås utformas som blandstad där de stadsmässiga kvalitéerna är styrande. Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på bostadshus, och servicefunktionerna centreras runt Jordbros nya stadsdelstorg, och kring en gågata. Genom att blanda funktioner skapas en miljö som är levande under så stor del som möjligt av dygnet vilket skapar trygghet.

Samråd

Detaljplanen var på samråd den 17 maj till 25 juni 2021. 

Granskning

Granskningsperioden pågick mellan den 16 maj och 27 juni 2022. 

Granskningshandlingar

Utvecklingen av stadsdelen Jordbro

Sedan 2017 har arbete pågått med planering för utveckling av centrala Jordbro. Arbetet är indelat i tre detaljplaner och syftar till att stärka centrumfunktionerna och att tillföra fler bostäder.

Den övergripande inriktningen är att Jordbros centrum i framtiden ska ligga vid pendeltågsstationen, vilket innebär att fler människor förväntas ta del av utbudet, inklusive de som arbetar i Jordbro företagspark. Tillsammans med en växande befolkning i stadsdelen förväntas den ändrade placeringen av centrumet bidra till bättre kommersiella förutsättningar och på så sätt ett ökat serviceutbud.

Den första detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2020 och ger förutsättningar för bland annat en ny skola och ca 380 bostäder. Etapp 2 ger plats för det nya centrumet samt bostäder. 

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Evelina Öberg

Senast uppdaterad: 14 juni 2024