Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Söderby 6:4 och Söderby 6:5 - detaljplan för ny och utökad kontorsbebyggelse

Ett nytt landmärke och fler arbetstillfällen. En ny detaljplan för Söderby 6:4 och Söderby 6:5 ska pröva möjligheten till större kontorsbyggnad mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden.

Flygfoto över delar av Handen, där fastigheterna Söderby 6:4 och Söderby 6:5 markerats. Turbinen Fastigheter vill bygga nytt och utökat huvudkontor i Handen, söder om Port 73, på fastigheterna Söderby 6:4 och Söderby 6:5. Foto: Lantmäteriet, Haninge kommun

Detaljplanen är ute på samråd mellan den 30 april och den 10 juni 2024.

Det är Turbinen Fastigheter som vill bygga nytt och utökat huvudkontor i Handen, söder om Port 73. Fastigheterna som berörs är Söderby 6:4 och Söderby 6:5.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-06 §27 att låta utarbeta en ny detaljplan för Söderby 6:4 och 6:5 för kontorsändamål.

Planområdet regleras i dagsläget inte av någon detaljplan. I kommunens fördjupade översiktsplan är området utpekat som blandad stad, med tonvikt på handel. 

Landmärke i attraktiv stadsmiljö

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för en kontorsbyggnad mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden. Kontorsbyggnaden är tänkt att gestaltas så att den blir ett nytt landmärke i Handen, samt bidra till fler arbetstillfällen i en attraktiv stadsmiljö.

En förutsättning för planarbetet är att de två befintliga byggnaderna, som idag används som kontor, rivs till förmån för den nya kontorsbyggnaden.

Planen drivs som en byggaktördriven detaljplan. Projektet har ingen genomförandefas för kommunen, då planområdet är beläget på privatägd kvartersmark.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här:
Planprocessen

Vad händer nu?

Ett förslag på detaljplanen har nu arbetats fram. Beslutet att låta planen gå ut på samråd är fattat enligt gällande delegationsordning. Nedan kan du läsa mer om samrådet och hur det går till.

Samråd mellan den 30 april och 10 juni 2024

Detaljplanen finns nu tillgänglig för samråd mellan den 30 april och den 10 juni 2024. 

Samrådshandlingarna finns från den 30 april 2024 i kommunhusets foajé, Rudsjöterrassen 2 i Handen, måndag-torsdag 8.00-17.00, fred 8.00-15.00 samt här på projektsidan.

Samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 16 maj, klockan 16-19 på Vendelsövägen 37. Kommunen är då på plats med en pop-up husbil och visar planförslaget och svarar på frågor.

Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanernas utformning. Efter samrådstidens slut kommer detaljplanerna att bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Då går det bra att på nytt lämna synpunkter.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast den 10 juni 2024 till plan@haninge.se  eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen, krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden. Märk ditt yttrande med diarienummer PLAN 2014.12

Vill du få handlingar skickade till dig? Maila plan@haninge.se


Samrådshandlingar


Utredningar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Samråd mellan 30 april och 10 juni 2024

Det här är klart
Planuppdrag: 6 februari 2023

Det här är kvar
Granskning
Antagande
Laga kraft

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Helena Granting

Senast uppdaterad: 16 maj 2024