Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Söderby 6:4 och Söderby 6:5 - detaljplan för ny och utökad kontorsbebyggelse

Ett nytt landmärke och fler arbetstillfällen. En ny detaljplan för Söderby 6:4 och Söderby 6:5 ska pröva möjligheten till större kontorsbyggnad mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden.

Flygfoto över delar av Handen, där fastigheterna Söderby 6:4 och Söderby 6:5 markerats. Turbinen Fastigheter vill bygga nytt och utökat huvudkontor i Handen, söder om Port 73, på fastigheterna Söderby 6:4 och Söderby 6:5. Foto: Lantmäteriet, Haninge kommun

Det är Turbinen Fastigheter som vill bygga nytt och utökat huvudkontor i Handen, söder om Port 73. Fastigheterna som berörs är Söderby 6:4 och Söderby 6:5.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-06 §27 att låta utarbeta en ny detaljplan för Söderby 6:4 och 6:5 för kontorsändamål. 

Planområdet regleras i dagsläget inte av någon detaljplan. I kommunens fördjupade översiktsplan är området utpekat som blandad stad, med tonvikt på handel. 

Landmärke i attraktiv stadsmiljö

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för en kontorsbyggnad mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden. Kontorsbyggnaden är tänkt att gestaltas så att den blir ett nytt landmärke i Handen, samt bidra till fler arbetstillfällen i en attraktiv stadsmiljö.

En förutsättning för planarbetet är att de två befintliga byggnaderna, som idag används som kontor, rivs till förmån för den nya kontorsbyggnaden.

Detaljplanearbetet i samrådsskedet är påbörjat och beräknas pågå under 2023. Förutom gestaltning är viktiga frågor att utreda trafik, dagvatten och ekologisk hållbarhet, risk och geoteknik.

Beräknat samråd i slutet av 2023

Detaljplanearbetet handläggs med ett normalt förfarande enligt 5 kap i plan- och bygglagen. I slutet av samrådsskedet skickas förslaget ut till de som är berörda av planen, som då får möjlighet att yttra sig. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning. Efter eventuella justeringar skall sedan planen godkännas i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen.

Enligt den preliminära tidplanen går planen ut på samråd i slutet av 2023 med granskning under 2024. Antagande och laga kraft väntas under 2025.

Planen drivs som en byggaktördriven detaljplan. Projektet har ingen genomförandefas för kommunen, då planområdet är beläget på privatägd kvartersmark.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här:
Planprocessen

Handlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Planuppdrag: 6 februari 2023

Det här är kvar
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

Planarkitekt: Helena Granting

Senast uppdaterad: 21 april 2023