Trafikprojekt

Läs om aktuella trafikprojekt på det kommunala vägnätet för mer hållbara, tillgängliga och trafiksäkra resor i Haninge kommun. Vill du fördjupa dig så hittar du också strategierna och planerna som ligger bakom.

Utgångspunkten för de trafikprojekt som presenteras är Haninge kommuns Trafikstrategi, Trafikplan, Cykelplan och Trafiksäkerhetsprogram. Haninge kommun arbetar aktivt för att underlätta för och uppmuntra till hållbara resor. Trafikplan 2021 - prioritering av åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg

Trafikstrategin konkretiseras genom ett antal åtgärdsplaner varav Trafikplanen är en. Trafikplanen tydliggör hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Syftet är att presentera åtgärdsförslag som leder till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg till förmån för hållbara färdsätt. Trafikplanen omfattar vägnät med både kommunalt och statligt väghållarskap.

Trafikprojekten bidrar tillsammans med övriga stadsbyggnadsprojekt till att våra mål om ett långsiktigt hållbart trafiksystem nås. Vill du läsa mer om våra övriga byggprojekt inom stadsutveckling? Eller vill du kanske veta mer om aktuella infrastrukturprojekt på det statliga vägnätet?

Trafikprojekt

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022