Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny cirkulationsplats på Söderbyleden

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten ska en cirkulationsplats byggas vid in- och utfarten till stormarknadsområdet på Söderbyleden.

Karta över ny cirkulationsplats på Söderbyleden vid infarten till stormarknadsområdet. Ny cirkulationsplats på Söderbyleden vid infarten till stormarknadsområdet.

Cirka 170 meter nordväst om korsningen Gudöbroleden och Söderbyleden är in- och utfarten till stormarknaden vid Söderby placerad. Tidvis är trafikflödet in till stormarknadsområdet högt med köbildning som följd då trafik från sydöst och nordväst svänger in samtidigt i området. Då runt 80 procent av trafiken på den delen av Söderbyleden ska till handelsområdet bildas köer. 

Förbättring för trafikanterna

Den nya cirkulationsplatsen förbättrar framkomligheten in till området för trafik söderifrån på Söderbyleden. Köbildningen på Söderbyleden och Gudöbroleden, som uppstår av trafik in till handelsområdet, förväntas minska. Den föreslagna cirkulationsplatsen ger också en lägre hastighetsnivå på Söderbyleden, vilket underlättar för trafiken ut från handelsområdet.

Åtgärden finns beskriven och prioriterad i Trafikplan 2021.

Tillgänglighetsanpassad utformning för gång- och cykeltrafik

Plankorsningen för gående och cyklister utformas som en förhöjd gång- och cykelpassage för att öka säkerheten. Den flyttas även västerut, in mot handelsområdet. Gång- och cykelpassagen kommer också att tillgänglighetsanpassas vilket ökar möjligheten för alla gång- och cykeltrafikanter att korsa gatan på ett säkert sätt.

Belysning och plank

Ny belysning planeras att sättas upp vid den nya korsningen. Det plank som finns längs med Söderbyleden vid korsningen kommer bytas ut i sin helhet och följa den nya gatuutformningen.

Detta händer nu

Stadsbyggnadsnämnden godkände ett genomförande av projektet hösten 2023. Ett genomförandeavtal mellan kommunen och fastighetsägarna på stormarknadsområdet tecknades i juni 2024.

Nästa steg är beredning inför upphandling och ett genomförande av projektet. Ingen tidplan är ännu satt för projektets genomförande.

Senast uppdaterad: 28 juni 2024