Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om trafiken i Haninge kommun

Här hittar du vanligt förekommande frågor som handlar om trafik. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Trafiksäkerhet

Kan vi få ett övergångsställe på vår gata?

Svar: Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. En förutsättning för att ett övergångsställe ska anläggas är att trafiken är så tät på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda. I närhet till förskola, skola och äldreboenden görs särskilda bedömningar.

Forskning visar att övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon.

Bilförare kör på gång- och cykelvägar. Kan Haninge kommun sätta upp hinder?

Svar: Det förekommer tyvärr att bilförare genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hindren på cykelvägarna (betongsugga, pollare eller bommar) utgör en säkerhetsrisk för bland annat de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. De gör det också svårt för funktionsnedsatta personer, barnvagnar eller cyklister med cykelkärra att ta sig fram. Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped. Av den anledningen vill Haninge kommun inte sätta upp hinder.

Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelvägar bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om överträdelser mot gällande trafikregler. Enligt gällande praxis placerar Haninge kommun därför normalt inte ut nya hinder längs med våra gång- och cykelvägar.

Kan vi få ställa ut blomlådor som farthinder?

Svar: Haninge kommun använder inte blomlådor och liknande "lösa" hinder och det är inte heller tillåtet att själv ställa ut blomlådor på kommunala gator. En av anledningarna är att det finns en risk att blomlådor lätt flyttas omkring och då kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Haninge kommun har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Är trafikspeglar ett alternativ där sikten är skymd?

Svar: Haninge kommun sätter inte upp speglar i trafikmiljön av flera anledningar. Exempelvis av att de kan inge falsk trygghet och medföra farliga trafiksituationer. Speglar kan rubbas ur sitt läge och då skapa fler osäkra situationer i trafikmiljön. Trafikspeglar kräver mycket underhåll för att vara i gott skick samt att speglar ofta är känsliga mot regn, rimfrost och dagg. Detta kan göra att de förlorar sin tänkta effekt. Dessutom är riskerna för skadegörelse och att speglarna blir nedklottrade eller buckliga stora och kan då skapa en förvrängd eller dålig bild av verkligheten.

Kan ni anlägga fartgupp på vår gata?

Svar: Haninge kommun är generellt restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/timme. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs ofta stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Därför tillmötesgår vi sällan önskemål om gupp som farthinder.

Gupp är ofta effektiva i att sänka hastigheten men kan även ge en del negativa konsekvenser. De kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare och försämra utryckningsvägarna för räddningstjänsten.

Ser man till statistiken för olyckor inträffar majoriteten av trafikolyckorna på kommunens större gator där hastighetsgränsen är högre än 30 km/timme. Haninge kommun arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsåtgärder utifrån kommunens trafiksäkerhetsprogram.

Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

Svar: Generellt sett är bristande hastighetsanpassning och bristande respekt för gällande hastighetsgränser ett stort problem på kommunens vägar och speciellt uppmärksammas detta på vägar där boende vill ha en trygg trafikmiljö. Fler skyltar som påminner om vilken hastighet som gäller i syfte att stävja fortkörning är inget som Haninge kommun tillämpar. Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon.

Vi vill sänka hastigheten till 20 km/timme i vårt område, är det möjligt?

Svar: År 2008 infördes hastighetsgränser i Sverige, i steg om 10 km/timme, från 30 km/timme upp till 120 km/timme. Lägsta hastighet att föreskriva är 30 km/timme, med undantag för Gångfartområde och Gågata. För Gångfartsområde och Gågata krävs särskild utformning som är anpassad efter gåendes villkor.

Hastighetsgränser är den högsta tillåtna och inte den rekommenderade. Vidare ska ett fordons hastighet anpassas till vad trafiksäkerheten kräver med hänsyn tagen till bland annat väderlek, sikt, fordonets skick och trafikförhållandena i övrigt.

Vems ansvar är det att växtlighet inte skymmer sikten?

Svar: Det är fastighetsägarens ansvar att häckar och buskar utmed vägar inte utgör en trafiksäkerhetsrisk.

Ser att kommunen anlägger allt fler genomgående gång- och cykelbanor. Vad är det för regler som gäller vid dessa platser?

Det som kännetecknar en genomgående gång- och cykelbana utöver att det är en yta/väg avsedd för gående och/eller cyklande är en fysisk separering från bilvägen och som i de flesta fall utgörs av kantsten. Detta tillsammans med att ytan/vägen är sammanhållen/genomgående, dvs avsaknad av linjer eller kantstenar som skär tvärs över gång- och cykelbanan. På körbanan med biltrafik gäller det motsatta, exempelvis en kantsten som korsar körbanan. De regler som gäller vid genomgående gång- och cykelbana framgår i trafikförordningen (med reservation för eventuella ändringar). Se utdrag ur trafikförordningen nedan:

  • 3 kap 21 §, En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
  • 3 kap 58 §, På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående. Förare har också väjningsplikt mot gående när fordon förs in på en körbana eller en vägren från en fastighetsutfart vid vägen.
  • 3 kap 59 §, På cykelbanor ska cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

Parkering och fordonsflyttning

Kan kommunen införa parkeringsförbud på vår gata?

Svar: Det är generellt tillåtet att parkera på alla vägar i bostadsområden. Det ska finnas påtagliga skäl för att parkering ska begränsas eller förbjudas. Vanligtvis förbjuds parkering på grund av framkomlighetsskäl men det kan också vara motiverat för att styra fordonsuppställning till anordnade parkeringsplatser i området. På lågtrafikerade vägar får man som fordonsförare och boende ha viss acceptans för parkerade bilar längs vägen.

Vart kan jag anmäla övergivna skrotfordon?

Svar: Fordon som är övergivna eller som står på olämplig plats på kommunens mark anmäler du som privatperson via kommunens ärendehanteringssystem.

Lämna gärna en felanmälan

Om du har ett obehörigt eller felparkerat fordon på din fastighet så ska du kontakta fordonsägaren. Om fordonet ändå inte flyttas eller om du inte får tag på fordonsägaren så kan du begära hjälp av kommunen. Observera att flyttning av fordon är en tidskrävande process som ibland kan ta upp till en månad från och med att din begäran finns oss tillhanda. Endast myndigheter får flytta fordon utan fordonsägarens medgivande, även om fordonet är otillåtet uppställd på din fastighet.

Läs mer om fordonsflytt och hämta en beställningsblankett

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023