Trafik och gator

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt, trafiken berör oss alla dagligen. I Haninge kommun vill vi att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet. På trafiksidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerhet och för att främja hållbara resor. Här finns också information om parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Vi reser smart-logotyp med illustrationer av cykel, buss, elbil, tåg

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar, Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Haninge kommun arbetar aktivt för att det ska vara lätt att gå, cykla och resa kollektivt, genom att välja hållbara resesätt kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid. I Haninge växer nya gång- och cykelbanor fram, cykelparkeringar upprustas och vi arbetar med att påverka våra invånares val av resor genom olika projekt, till exempel Smarta resval. 

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar som kommer in till vår trafikenhet

Aktuellt

En flytbrygga som ligger förtöjd vid en kaj. En grävskopa står vid kajkanten.

2023-01-27
Nu renoverar vi Dalarö kaj

Dalarö kaj och dess konstruktion har nått sin tekniska livslängd och behöver därför renoveras.

Gång- och cykelbana

2023-01-19
Genomförda trafikprojekt 2022 – för ett hållbart, trafiksäkert och tillgängligt Haninge

Haninge kommun ansvarar för nybyggnation och underhåll av kommunala vägar, gång- och cykelbanor. Vårt mål är att resor i Haninge ska vara hållbara, trafiksäkra och tillgängliga. Flertalet åtgärder där syftet var att förbättra våra gemensamma vägar, gång- och cykelbanor utifrån dessa mål genomfördes under 2022. Här kan du läsa om de större projekten som blev klara under 2022.

Kontakt

Trafik- och vägfrågor
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 1 december 2022