Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafikbuller

Buller är ett miljö- och folkhälsoproblem som berör många människor. Buller och ljud som stör kommer från flera olika källor och kan uppfattas olika störande beroende på varje enskild individ. Buller kan leda till bland annat hörselskador, stress och sömnsvårigheter. Det kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vägtrafik är den största bullerkällan i Haninge kommun, även järnvägstrafik kan upplevas störande. År 2020 gjorde kommunen en kartläggning av buller från väg och järnväg i kommunen. 

Riktvärden och lagstiftning

Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som miljöbalken och förordningar. Enligt miljöbalken har den verksamhetsutövare som ger upphov till en störning ansvaret att se till att riktvärden inte överskrids. Det finns riktvärden för olika typer av buller. Dessa används vid bedömning av bullerstörningar. Vid bostäder finns riktvärden både inomhus och utomhus.

På länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller i olika fall:

Folkhälsomyndighetens information om höga ljudnivåer 

Naturvårdsverkets vägledning om buller 

Boverket, buller vid detaljplanering

Buller vid planering av ny bebyggelse

Vid planering för ny bebyggelse tar kommunen fram en detaljplan. Planläggningen styrs av Plan- och Bygglagen (PBL) och syftar till att undersöka markens lämplighet för exploatering samt att förebygga risk för människors hälsa och säkerhet. Buller utgör en aspekt som riskerar att negativt påverka människors hälsa så vid bebyggelse i bullerutsatta områden ska därför en bullerutredning tas fram inom ramen för detaljplanen. Utifrån denna avgörs sedan vad planområdet är lämpat för, hur byggnaderna ska placeras och vilka planbestämmelser som krävs för att den avsedda markanvändningen ska bli lämplig. Det finns flera olika typer av planbestämmelser som kommunen kan använda sig av för att reglera skydd mot bullerstörningar, exempelvis placering av byggnader, begränsning av markens nyttjande, mindre känslig användning samt utförande av byggmaterial.

Var ska jag vända mig om jag störs av buller från trafik?

Om du störs av trafikbuller i din bostad kan du i första hand vända dig till väghållaren som ansvarar för vägen. Vägarna i kommunen är antingen statliga och då är Trafikverket väghållare, kommunala och då är kommunen väghållare eller enskilda. 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar. Kontakta kundtjänst, telefonnummer 0771-921 921 eller gör en förfrågan om utredning och åtgärd via formulär på Trafikverkets hemsida.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun är väghållare för de flesta andra större vägar. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelningen Park och teknik via e-post: stadsbyggnad@haninge.se om du upplever dig störd av buller från kommunala vägar.

Om du inte är nöjd med hur väghållaren hanterar ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund via e-post: miljokontoret@smohf.se

Senast uppdaterad: 17 november 2023