Trafik

Här hittar du information om pågående trafikprojekt, trafiksäkerhet, trafikplanering samt cykling och cykelvägar.

Foto: Mostphotos

Haninge kommun ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. För mer information besök: trafikverket.se


Trafikstrategi för Haninge kommun

För att möta utmaningen med ökade behov av transporter har Haninge kommun en politiskt antagen trafikstrategi. Strategin antogs av Kommunstyrelsen 2018.

Trafikstrategin ska genomsyra kommunens arbete med trafik och resor och bidra till att uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Syftet med trafikstrategin är att ge vägledning och vara stöd i beslut som rör trafikplaneringen i Haninge.

Vårt mål är att "Resor i Haninge ska vara hållbara , trafiksäkra och tillgängliga". För att uppnå den övergripande målbilden har sex målområden pekats ut. Det är cykel, gång, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkering och framkomlighet på väg.


 

Kontakt

Trafik- och vägfrågor
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Journummer, kl 17-07 om felet kräver en omedelbar insats:
08-606 88 00


Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, nedskräpning, trasig belysning eller brister i snöröjningen?

Gör en felanmälan

Senast uppdaterad: 11 maj 2022