Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Norrby norra etappen

Detaljplaneläggning för Norrby norra etappen avses påbörjas och synkroniseras när detaljplanen för den mellersta etappen antagits.

Norrby, etappindelning Norrby, etappindelning Foto: Haninge kommun

År 2010 antogs ett planprogram för omvandlingsområdet och i detta planprogram reglerades att kommande detaljplanearbete skulle delas in i tre etapper, södra, mitten och norra. Därefter har Kommunstyrelsen fattat beslut om att ge planuppdrag för respektive etapp och detta planuppdrag innebär att detaljplan ska arbetas fram för respektive etapp-indelning.

Området i sig är ett så kallat omvandlingsområde, där fritidsboenden under tid har omvandlas till permanentbostäder. Detta ställer ökade krav på den kommunala servicen, men den ändrade användningen av bostäder ger även fysiska spår, till exempel ökad trafik och ökad belastning av näringsämnen till sjön Drevviken.

Genom detaljplaneprocessen vill kommunen planera området och ge området en god helhetsutformning, där frågor såsom kommunalt vatten och avlopp, trafiklösningar samt kommunal service beaktas. 

När en detaljplan sedan vunnit laga kraft, åtföljs detta av utbyggnadsfasen, där kommunen åtar sig att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt gator.  

Norrby mitten/norra etappen är beroende av planarbetet i Norrbys södra. Detta då det kommunala vatten- och avloppssystem som ska ta hand om hela Norrby anläggs från söder. Norrby mitten/norra etappen är prioriterade projekt som kommunen är angelägna om på att starta. I dagsläget finns dock ingen exakt tidplan. När tidplan är beslutad kommer publicering att ske på denna sida.

Se vanliga frågor och svar om Norrby här

NORRA ETAPPENS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010

Det här är kvar
Planuppdrag:
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2023