Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Norrby, norra etappen, Vendelsö 3:126 m.fl.

Planläggningen innebär en förtätning av området, huvudsakligen i form av friliggande villor. Ett kommunalt vatten- och avloppssystem ska inrättas, vägstandarden ska höjas med utbyggnad av gång- och cykelbana längs några av vägarna.

Kartbild som visar planområdet. Norrby – föreslaget planområde för den norra etappen. Foto: Haninge kommun

Inom planområdet kommer även lämplig plats för lekplats, förskola och återvinningsstation att utredas, liksom område för dagvattenhantering.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om ett nytt planuppdrag 2024-02-20, § 7, att detaljplan ska upprättas för den norra etappen.

Ett antal utredningar pågår, där resultatet kommer ligga till grund för detaljplanen. Utredningarna rör bland annat buller, trafik, översvämning och geotekniska förhållanden. En bedömning av antalet möjliga styckningar i området kommer också att tas fram som underlag till detaljplanen.

Parallellt med planarbetet kommer förprojektering av vägar och vatten- och avloppsystem att göras. En så kallad systemhandling tas fram som också kommer att ligga till grund för detaljplanen.

Vanliga frågor och svar om Norrby här

Handlingar

 

NORRA ETAPPENS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010
Planuppdrag: 20 februari 2024

Det här är kvar
Samråd: Preliminärt kvartal 4, 2026
Granskning: Preliminärt kvartal 3, 2027
Antagande: Preliminärt kvartal 2, 2028

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 18 mars 2024