Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Norrby planprogram

År 2010 antogs ett planprogram för hur utvecklingen av Norrby ska ske. Planprogrammet kommer på sikt att leda till att detaljplaner tas fram för området.

Norrby planprogram

I ett planprogram anger kommunen i ett tidigt skede viktiga mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet.

Planprogram för Norrby föreslår bland annat att Norrbyvägen upprustas till huvudväg för hela Norrby och att hela området förses med kommunalt vatten- och avlopp. Området delas in i tre utbyggnadsetapper (norra, mitten och södra). Varje etapp föreslås få en egen detaljplan. Utbyggnaden förutsätts ske med stor hänsyn till områdets natursköna karaktär, där väsentliga grönstråk och grönområden i anslutning till bebyggelsen bevaras och görs mer tillgängliga.

Detaljplan för tre etapper längs Norrbyvägen

I den förstudie om vatten- och avloppsförsörjningen i Norrby som tagits fram vintern 2013-14 konstateras att kapaciteten för anslutning via Vendelsö som planprogrammet föreslog för den norra etappen inte är tillräcklig. All vatten- och avloppsförsörjning måste istället ske söderifrån via Norrbyvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför fått planuppdrag även för södra och mitten-etapperna för att underlätta en samordning mellan de tre detaljplanerna.

Antagna handlingar som berör Norrbys planläggning

PLANSKEDE PLANPROGRAM & DETALJPLANEPROCESSEN

Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010
Planuppdrag: 29 september 2014

Detaljplaneprocessen södra etappen
Samråd: 31 oktober - 12 december 2017
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Detaljplaneprocessen mitten etappen
Samråd:
preliminärt år 2019
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 15 december 2022