Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny 11-mannaplan planeras i Norrby gärde

Nu påbörjas planarbete för en ny fotbollsplan i Norrby gärde. Den utvalda platsen ska rymma en 11-mannaplan med läktare samt ytor för omklädning och försäljning för föreningar.

Flygbild som visar planområdet. På gärdet mellan Vega och Norrby planeras för ny fotbollsplan. Foto: Haninge kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1, på Norrby gärde. Beslutet om planuppdrag för en ny fotbollsplan togs i samhällsbyggnadsutskottet den 14 maj 2024.

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna för en 11-manna fotbollsplan, med tillhörande kringfunktioner såsom läktare, omklädningsrum och yta för försäljning. Vidare ska angöring och parkering utredas.

Mellan Vega och Norrby

Planområdet ligger nära riksväg 73 mellan Vega och Norrby. Utvecklingen av planområdet är i enlighet med inriktningen i gällande översiktsplan.

Under planarbetet undersöks fotbollsplanens lämplighet på platsen samt lösningar för att minska påverkan på närliggande bostadsområde. Samtidigt utreds en gång- och cykelkoppling mellan Vega och Norrby, för ökad tillgänglighet till fotbollsplanen.

Idag finns tio elvamannaplaner i Haninge kommun samt två niomannaplaner och tre sjumannaplaner.

Utredning pågår

Detaljplanen befinner sig nu i ett inledningsskede. I detta skede tas olika utredningar fram för att undersöka områdets förutsättningar. När utredningarna är färdiga och ett planförslag arbetats fram kommer detaljplanen att ställas ut för samråd. Det finns då möjlighet att komma in med synpunkter på detaljplanen.

Ambitionen är att planförslaget ska gå ut på samråd under första kvartalet 2025. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med att ta fram en ny detaljplan: 
Planprocessen

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status:
Pågående projekt

Det här är klart:
Planuppdrag: 14 maj 2024

Det här är kvar:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Yinan Zhang 

Senast uppdaterad: 20 maj 2024