Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra Vadviken

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att minska negativ miljöpåverkan i Vadviken samtidigt som utökade byggrätter möjliggör för ett ökat permanentboende.

Västra Vadviken på Dalarö Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB

Det här händer nu

Detaljplaneförslaget ställdes ut för granskning mellan 1 november och 21 december 2023. 

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet kommer att publiceras inför detaljplanens antagande. I granskningsutlåtandet går det att se vilka yttranden som kommit in och hur kommunen tagit hänsyn till dessa i den nya detaljplanen.

När går det att söka bygglov?

Detaljplanen har en fördröjd genomförandetid vilket innebär att bygglov kan sökas först efter 2,5 år från den dag som detaljplanen vinner laga kraft.

Den fördröjda genomförandetiden tillämpas för att underlätta och effektivisera kommunens utbyggnad och förkorta den totala byggtiden. Syftet är också att undvika att enskilda temporära VA-anläggningar anläggs innan det går att ansluta bebyggelsen till det kommunala VA-ledningsnätet men även att kommunens utbyggnad inte ska hindras av annan byggnation och byggtrafik.

Bakgrund

2015-10-26 § 266 beslutade kommunstyrelsen om detaljplaneläggning för Dalarö etapp 2a, som omfattar Kolbotten och del av Västra Vadviken. 

Syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i nuvarande fritidsboenden i områdena Kolbotten och Västra Vadviken samt att bevara särskilt kulturhistoriskt värdefull befintlig bebyggelse och även topografi som bedöms viktig för områdets karaktär. Förändringen av bebyggelsen till helårsboende medför utbyggnad av vatten- och avloppsystem och utökade byggrätter för befintlig bebyggelse för att kunna möjliggöra stadigvarande vistelse, vilket går i linje med gällande översiktsplan.  
 
Den generella byggrätten inom detaljplanen regleras till en huvudbyggnad om högst 140 kvm byggnadsarea för huvudbyggnader med högsta nockhöjd om 8,5 meter och 180 kvm byggnadsarea för huvudbyggnader med högsta nockhöjd om 6,0 meter. Delar av strandskyddet upphävs inom planområdet.

Samråd

Samråd om detaljplanen hölls 9 november – 21 december 2016. Inkomna synpunkter och bemötande av synpunkterna redovisas i samrådsredogörelsen. I samrådsredogörelsen framgår också de ändringar och justeringar som har gjorts av detaljplanen efter samrådet.  

Granskning

Det bearbetade detaljplaneförslaget ställs ut för granskning mellan 1 november och 21 december 2023. 

Granskningshandlingar

 

Samrådshandlingar

Utredningar

Bilagor till översiktlig VA-utredning, nr 1-10

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: 26 oktober 2015
Samråd: 9 november - 21 december 2016
Granskning: 1 november - 21 december 2023

Det här är kvar
Antagande:
Laga kraft:

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Axel Lillieborg

 

Senast uppdaterad: 23 februari 2024