Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Rudan 1:2 med flera i Jordbro. Syftet med att upprätta detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av en ny trafikplats för att ansluta den kommande Tvärförbindelsen Södertörn till Jordbro företagspark samt att utveckla verksamhetsmark inom planområdet.

Ortofoto bild över planområdet Foto: Haninge Kommun

Den 3 mars 1997 beslutade Kommunstyrelsen att ge plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rudan 1:2.

År 2008 inleddes arbetet med att ta fram detaljplanen. Planuppdraget för Rudan 1:2 var att möjliggöra en utökning av Jordbro företagspark genom att medge industrimark på fastigheten. Utöver detta skulle planförslaget säkerställa ändamålsenlig dagvattenhantering och buffertzon mot Hanvedens grönområde. Detaljplanen var ute på samråd i mitten av 2017.

Efter samrådet avbröts planarbetet på grund av att projektet blivit beroende av Trafikverkets planering för Tvärförbindelse Södertörn, som kommer att passera strax norr om området och även delvis ingå i planområdet. Planarbetet har varit vilande i avvaktan på Trafikverkets vägplan.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 24 oktober 2023 om nytt utökat och förnyat planuppdrag för Rudan 1:2 med flera i Jordbro.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra genomförandet av en ny trafikplats för att ansluta den kommande Tvärförbindelsen Södertörn till Jordbro företagspark. Planarbetet ska även pröva möjligheten för att utveckla verksamhetsmark inom fastigheten Rudan 1:2 med flera, samt säkerställa dagvattenhantering och en buffertzon mot Hanvedens grönområde.

Vad händer nu?

Just nu utreds ett antal frågor innan det kan bli aktuellt att detaljplanen ska ut på samråd.  Under samrådet finns det möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som arbetar med planen.

Är du nyfiken på hur kommunen arbetar fram en detaljplan? Då kan du läsa mer här.

Utredningar som togs fram i tidigare samråd 2017

Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående projekt

Det här är klart
Uppdrag: Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 24 oktober 2023 om nytt utökat och förnyat planuppdrag för Rudan 1:2 med flera. 

Det här är kvar
Samråd: 
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 21 mars 2024