Detaljplan för Hermanstorp 1:1

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägstandarden samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 9 december 2019.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2021-03-12 efter att prövningstillstånd nekats i Mark- och miljööverdomstolen. Det tidigare beslutet i Mark- och miljödomstolen om att avslå samtliga överklaganden gäller därmed. Då detaljplanen har 2 års fördröjd genomförandetid dröjer det till mars 2023 innan det blir möjligt att ansöka om bygglov i enlighet med planen. 

Vad händer nu?

Information om Gatu- & VA-utbyggnad i Hermanstorp.

I april 2022 skrev Haninge kommun kontrakt med entreprenören JVAB för planerade arbeten i Hermanstorp. Planering av dessa arbeten, etappindelningar och tidsplaner, pågår. Vissa förberedande arbeten kommer ske på plats. Etablering av arbetsstyrka kommer ske i slutet av maj.

Förberedande arbeten:

·       Märkning av arbetsområdets gränser, start vecka 15.

·       Geoprovtagning med borrigg, kompletterande undersökning, start v 18.

·       Uppmärkning av träd inför fällning, start vecka 15.

·       Trädfällning i samråd med respektive fastighetsägare, start vecka 16.

Kommunen kommer att kalla alla fastighetsägare till ett informationsmöte där vi informerar om projektet, tidsplaner och etapper. Kallelsen kommer via brev. Information om mötet publiceras även på vår hemsida.

Att tänka på som fastighetsägare

Att tänka på inför era egna byggnationer i området är att VA-anslutning inte kan ske förrän hela VA-nätet är färdigbyggt, besiktigat och godkänt. Det sker om cirka 2 år. En VA-anslutning krävs för att få slutbesked för nybyggnation av hus. Projekteringen har skett utifrån detaljplanen. Dock ser vi att vissa inkomna styckningsansökningar inte följer de föreslagna styckningarna i detaljplanen. Detta kan resultera i att fler serviser (VA, el & fiber) kommer att krävas, eventuellt kan även större dimensioner på VA-stammar behövas. Tyvärr innebär sådana här ändringar i sent skede att det både kan bli dubbelarbete med stora kostnader som följd och att projektet tar längre tid än nödvändigt.

Inför styckning och senare ansökan om bygglov är det önskvärt att ni samordnar era planer med kommunens projektledare Peter Wrangsell för att säkerställa att inga konflikter med kommunala anläggningar uppstår.

Planhandlingar

Gatukostnadsutredning, antagandehandling

Utredningar och underlag

Bakgrundsmaterial Hermanstorp

 

Planskede

Uppdrag: 1 november 2010
Program: 1997
Samråd: 19 april - 7 juni 2016
Granskning: 15 november - 20 december 2017
Antagande: 9 december 2019
Laga kraft: 12 mars 2021

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

KONTAKT

Peter Wrangsell

Projektledare

peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 september 2022