Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansökan om att detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om ett så kallat planbesked. Du kan också ansöka om planbesked om du vill att områdesbestämmelser ska ändras eller upphävas.

I en ansökan om planbesked utreder kommunen lämpligheten i att ändra, upprätta eller upphäva en detaljplan. När kommunen får in en ansökan om att ändra, upprätta eller upphäva gällande detaljplan så prövas lämpligheten i detta bland annat med utgångspunkt i gällande styrdokument såsom kommunens översiktsplan och utvecklingsprogram. Enligt kommunens översiktsplan finns fyra utbyggnadsprinciper:

1. Prioritera en utbyggnad i regionala stadskärnan inom 1 200 meter från resecentrum.
2. Bygg i stationsnära områden och längs med pendeltågspåret.
3. Förtäta utmed huvudgator och i centrumnära lägen i Vendelsö och Brandbergen.
4. Berika landsbygd och skärgård vid befintlig bebyggelse och kollektivtrafik.

Planbesked för enstaka tomtavstyckningar

Alla gällande detaljplaner har haft ett syfte med hur mark- och vattenområden regleras. Syftet med att detaljplanera mark är skapa en sammanhållen bebyggelse och att tillgodose behovet av samordning mellan olika aktörer. Detaljplanering syftar också till att skapa förutsägbarhet över tid kring vilken bebyggelseutveckling som kan komma att ske i ett område. Kommunen är därför generellt restriktiv med att ändra detaljplan för enstaka fastigheter i ett område med sammanhållen bebyggelse.

Planbesked är första steget mot en detaljplan

I ditt planbesked framgår det om kommunen avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte. Planbeskedet i sig är ingen garant för att en detaljplan kommer att upprättas i enlighet med ansökan utan enbart ett svar på om kommunen är beredd att pröva förutsättningarna för den sökta åtgärden i en planprocess. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt, men kan oavsett beslut inte överklagas. Positivt planbesked innebär att ett arbete med detaljplan på sikt kan inledas, medan ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess.  I ett positivt beslut om planbesked ges alltid en preliminär tidplan för när detaljplanen förväntas vara klar. Beslut om planbesked tas av kommunstyrelsen.

Planuppdrag är det andra steget mot en detaljplan

Om du fått ett positivt planbesked placeras ditt ärende på kommunens så kallade väntelista. Väntelistan prioriteras bland annat baserat på projektets samhällsnytta och övriga kvalitéer samt planbeskedets uppskattade tidplan. Nya detaljplaneprojekt startas i den mån det finns personella resurser. Innan arbete med detaljplanen inleds stämmer en handläggare av med dig att planförfrågan fortfarande är aktuell och därefter skriver planavdelningen fram en begäran till kommunstyrelsen om att planuppdrag ska inledas. Först vid ett beslut om planuppdrag kan planavdelningen inleda detaljplanering enligt inskickad ansökan om planbesked.

Detaljplaneprocessen inleds

Efter ett beslut om planuppdrag kommer en handläggare kontakta dig för ett startmöte. Planarbetet bekostas normalt av sökanden och fakturering sker löpande efter nedlagd tid enligt gällande

Projektets kostnader för handläggning och utredningsarbete regleras i ett plankostnadsavtal. En mindre detaljplan kan kosta från i storleksordningen 250 000 kronor och uppåt, beroende på hur komplicerat projektet är.

Praktisk information om ansökan

Att ansöka om ett planbesked kan vara första steget mot att en detaljplan upprättas. Det är dock viktigt som sökande att vara medveten om att vägen mot en färdig detaljplan ofta tar tid och är kostsam. Det finns inga garantier inom planprocessen att en detaljplan blir klar, då den kan överklagas eller att planarbetet kan avbrytas om det dyker upp oväntade planeringsförutsättningar.

Om du är intresserad av att ansöka om planbesked så gör du detta via kommunens e-tjänst (se meny längst ner på denna sida) eller via blankett. Inom 4 månader ska du få ett skriftligt svar med motivering om kommunen tänker inleda detaljplaneprocessen eller inte, samt när en detaljplan kan vara klar.

Kostnader

Kostnaden för själva handläggningen av planbesked sker utifrån beslutad taxa och debiteras oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Om handläggning av planbesked påbörjas utgår avgift. Ärendet kan återtas i tidigt skede mot en avgift på 2 900 kronor.

För enkla planbesked utgår en fast avgift om 15 990 kronor. Ett planbesked bedöms som enkelt om det tar som mest tio timmar att utreda. Det är oftast om  förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten.

För mer komplexa planbesked utgår en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften är 26 650 kr. För ärenden som innebär mer än cirka 25 timmars arbete utgår en rörlig avgift per timme, tidsersättning enligt kommunens timtaxa för planarbete, upp till maxbeloppet 53 300 kr. Avgiften tas ut oavsett om planbeskedsansökan avslås eller beviljas.

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

E-tjänst

Här kan du ansöka om planbesked, klicka på länken nedan för att komma till kommunens e-tjänst.

e-tjänst

Senast uppdaterad: 3 januari 2024