Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Handenterminalen och norra pendeltågsentrén

Handenterminalen har ett strategiskt läge och utgör en viktig entrépunkt till Haninge stad. Nu tar vi nästa steg i skapandet av Haninge stad. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Handenterminalen (Söderbymalm 3:468) och Handens norra pendeltågsentré med intilliggande allmän platsmark. I arbetet ingår även att utreda gångförbindelse över järnvägen till sjön Rudan.

Preliminär planområdesgräns Preliminär planområdesgräns Foto: Haninge kommun

Vad planeras?

Syftet med detaljplanen är att behålla befintliga kontorsbyggnader och att möjliggöra fler typer av verksamheter än gällande detaljplan. Syftet är även att möjliggöra bostadsbebyggelse ovanpå befintliga byggnader och som fristående hus norr om, att förnya stationens norra entré samt att möjliggöra ny gångförbindelse över järnvägen till sjön Rudan.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-27 att arbeta fram ny detaljplan för Söderbymalm 3:468. Beslutet innebar också att tidigare planuppdrag avskrevs. Tidigare planuppdrag för platsen beslutades av kommunstyrelsen 2018-08-27 och inkluderade även en förlängning av Stationsvägen norrut och ny bebyggelse intill den.

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet befinner sig i samrådsskede. I detta skede tas utredningar fram som ska ge svar på vilka förutsättningar platsen har och vilka funktioner som behövs. De utredningar som bland annat är av vikt i den här detaljplanen handlar om risker kopplade till spårtrafiken, buller från väg och spår, dagvatten, geoteknik och förändring av stadsbilden. Ett förslag till detaljplan tas fram i form av bl.a. plankarta och planbeskrivning. Detaljplaneförslaget visar bland annat vilken mark som får bebyggas, med vilken användning och hur höga byggnader får vara. När dessa planhandlingar finns framtagna genomförs samråd och då finns möjlighet att ta del av förslaget i sin helhet samt lämna synpunkter.

Beskrivning av planeringsprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av plan- och byggnadsutskottet (PBU), stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. 

Handlingar

Läs gärna även Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad: Stadsutveckling för Haninge stad

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Pågående 

Det här är klart
Planuppdrag: 27 september 2021

Det här är kvar
Samråd: Kvartal 1 2024
Granskning: 
Antagande:
Laga kraft:

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Astrid Fernström
Mark- och exploateringshandläggare: Kaj Brantemark

 

Senast uppdaterad: 9 maj 2023