Hermanstorp förskola, Täckeråker 1:195 samt delar av Hermanstorp 1:1 och Täckeråker 1:196

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg.

Kort om detaljplanen

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 § 68 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Täckeråker 1:195 samt delar av Hermanstorp 1:1 och Täckeråker 1:196.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg. Detaljplanen utformas med utgångspunkt och hänsyn till det rörliga friluftslivet och platsens naturvärden så att föreslagen exploatering medför så liten åverkan på naturen som möjligt.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd 2 september – 12 oktober 2022.

Syftet med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanernas utformning.

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast 2022-10-12 till plan@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge. Märk ditt yttrande med diarienummer PLAN.2019.40

Samrådshandlingar

Utredningar

KONTAKT

Maja Paripovic
Planarkitekt
08-606 51 19
maja.paripovic@haninge.se

KONTAKT

Peter Wrangsell
Anläggningsingenjör
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 25 april 2022
Samråd: 2 september - 12 oktober 2022
Granskning
Antagande
Laga kraft

Senast uppdaterad: 19 september 2022