Detaljplan för Västerhaninge centrum

Här kan du läsa om detaljplanearbetet för Västerhaninge centrum och vad nästa steg i utvecklingen av centrumet är. Under samrådet sommaren 2020 inkom synpunkter som lett till att Haninge kommun och fastighetsägaren SBB behövt se över detaljplaneförslaget. Den 4 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Samhällsbyggnadsbolaget. Parallellt pågår ett intensivt arbete med att hitta en ny placering för simhallen i Västerhaninges centralare delar.

Syftet med avsiktsförklaringen är att Haninge kommun och SBB under 2022 ska undersöka hur projektet kan utformas utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet, där både boende och Länsstyrelsen Stockholm pekat på vikten av att bevara Västerhaninges kulturmiljöer. Haninge kommun ser över detaljplanens omfattning, framtida markanvisningar och behovet av kommunal service i området. Samtidigt ska SBB undersöka möjligheten att utveckla och bygga på den befintliga centrumutbyggnaden.

Om detaljplaneförslaget som var på samråd sommaren 2020

Syftet med detaljplanen är att både bevara och utveckla centrumets befintliga kvaliteter. Dels genom att möjliggöra för förtätning av bostäder, offentlig och kommersiell service, friliggande simhall samt infarts- och besöksparkering. Dels genom att kunna skapa kvalitativa parker och torg som tar tillvara på och utvecklar platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse samt natur med värdefulla träd. Detaljplanen ska också skapa förutsättningar för ett hållbart och levande stadsdelscentrum för boende, arbetstagare, pendlare och besökare. Den ska också erbjuda plats för möten och en enklare vardag för kommunens samtliga invånare.

Vad händer nu?

PlanprocessenHär befinner vi oss nu i planprocessen.Foto: Haninge kommun

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Samrådsförslag 

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan. Utöver dessa handlingar kan ni även titta på förslaget digitalt, via City Planner tryck på bilden nedan samt ta del av en presentation av detaljplaneförslaget: Presentation Västerhaninge centrum.

1.     Digitalt via cityplanner tryck på bilden nedan:

Planförslaget i 3D

Samrådshandlingar

Utredningar

Planuppdrag

 

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Kontakt

Johanna Andersson
Planarkitekt
johanna.andersson@haninge.se

Samhällsbyggnadsbolaget äger det befintliga centrumet och har markanvisning på kommunens mark. Har du generella frågor om framtidsplanerna avseende lokaler i Västerhaninge Centrum kan du kontakta karl-erik@sbbnorden.se

Senast uppdaterad: 27 april 2022