Detaljplaner för Tungelsta och Krigslida

I Tungelsta sker en utveckling i närheten av pendeltågsstationen. I centrala Tungelsta planeras ett flertal bostäder, verksamheter och skolor med mera. Utvecklingen syftar till att forma centrala Tungelsta till en attraktiv miljö med stadsmässiga kvaliteter.

Tungelsta Tungelsta Foto: Haninge kommun

Tungelsta har karaktären av en trädgårdsstad, där äldre växthus, den småskaliga bebyggelsen och trädgårdssparken visar Tungelstas arv och historia. I den framtida utvecklingen av Tungelsta är det viktigt att ta hänsyn till dessa värden och även säkerställa att en ny centrumkärna skapas som knyter ihop de södra och norra delarna av Tungelsta. 

Stadsutvecklingen i Tungelsta är främst inriktad på att förtäta i närheten av pendeltågsstationen. Här finns det stor potential för utveckling och det finns ytor som lämpar sig för en ny bebyggelse. I utvecklingen av Tungelsta är det viktigt att bidra med att en tilltalande miljö skapas och att det ges förutsättningar för en blandning mellan olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser och verksamheter.

Mer information om det strategiska planarbetet för Tungelsta och Krigslida finns här: Förstudie för Tungelstaområdet

Pågående detaljplaner

Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 med flera

Vreta 1:61

Kommande planarbeten

Hållsättra-Väländan

Gällande planprogram

Gällande detaljplaner i Tungelsta

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 12 maj 2022