Detaljplan för Dalarö 7:1

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2021. Reningsverket kommer detaljprojekteras och ombyggnad kommer påbörjas år 2023

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2021. 

 

PLANSKEDE

Planuppdrag: 21 oktober 2019
Samråd: 19 november - 10 december 2020
Granskning: 15 mars - 12 april
Antagande: 14 juni 2021
Laga kraft: 14 juli 2021

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021