Detaljplaner för landsbygd och skärgård

Här finner du detaljplaner för landsbygden och skärgården

Dalarö och skärgården

I skärgården utgör Dalarö den största orten dit den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen koncentreras. Dalarö fortsätter växa genom att fler erbjuds möjlighet att både bo kvar och att flytta till orten. Ny bebyggelse kan framför allt tillkomma i områdena Schweizerdalen, Kolbotten, Tegelbruket och Kattvik, dit kommunalt VA planeras. I övriga kustnära lägen tillkommer bebyggelse i huvudsak i anslutning till befintlig bebyggelse, där det finns förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och där fler bostäder inverkar positivt på förutsättningarna för det lokala småskaliga näringslivet.

Landsbygd

På landsbygden är det viktigt att behålla det öppna landskapet och kultur- och naturvärdena och så långt som möjligt spara värdefulla jordbruks- och skogsmarker. Vid byggande på landsbygden ska hänsyn också tas till de kulturhistoriska värdena och förändringar sker endast om områdets natur- och kulturvärden inte skadas påtagligt. Ny bebyggelse tillkommer primärt i anslutning till befintlig bebyggelse med förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning.

Pågående detaljplaner

Dalarö etapp 2A, Kolbotten och västra Vadviken

Dalarö etapp 2B, Holmdalen

Dalarö etapp 3, Malmen med fler

Dalarö 3:4, Hotell Bellevue

Dalarö 4:4

Dalarö 7:1

Karlslunds marina

Arbottna 1:28 etapp 1a

Planprogram för Årsta Slott och dess omgivning

GÄLLANDE DETALJPLANER

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 7 juni 2022