Slätmossen 1:1

Vid Slätmossens trafikplats jobbar kommunen med att ta fram en ny detaljplan för att bättre knyta ihop Jordbro och Handen och samtidigt värna det gröna sambandet norr om Haningeleden.

Som en del i projektet Tvärförbindelse Södertörn planerar Trafikverket att bygga om väg 259 och Slätmossens trafikplats mellan Jordbro och Handen. Projektet innebär också att Nynäsvägen kommer att dras om med en ny entré till Jordbro och nya gång- och cykelförbindelser. I både Jordbro och Handen pågår det samtidigt flera stadsbyggnadsprojekt. Kommunen tar därför fram en ny detaljplan som syftar till att pröva lämplig markanvändning väster om Nynäsvägen, säkerställa det gröna sambandet norr om Haningeleden, möjliggöra fler bostäder längs en del av Södra Jordbrovägen och skapa en tydligare entré till Jordbro.

Planområdet ligger mellan Jordbro och Handen. Inom planområdet ligger Slätmossens trafikplats och delar av Nynäsvägen, Haningeleden och södra Jordbrovägen. De delar av planområdet som inte utgörs av vägar, gator och gång- och cykelbanor utgörs av naturmark av olika slag. Planområdet gränsar till bostadsbebyggelse i norr, ett kraftvärmeverk och Nynäsbanan i väster, bostadsbebyggelse i öster samt verksamheter i söder. Planområdet omfattar totalt cirka 19 hektar.

Genom planområdet passerar det gröna svaga sambandet som förbinder de två av Stockholmsregionens så kallade gröna kilar, Tyrestakilen och Hanvedenkilen. Sådana samband ska skyddas och utvecklas enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och är viktiga spridningslänkar för djur och växter mellan de olika kilarna.

Kommunstyrelsen gav 2019-03-25 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Planarbetet för Slätmossen 1:1 är i nuläget vilande. 

Länk till Trafikverkets sida om Tvärförbindelse Södertörn

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

PLANSKEDE

Planuppdrag: 25 mars 2019
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 10 februari 2022