Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Kommunstyrelsen gav 1997-03-03 § 37 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rudan 1:2 i Jordbro. Planförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Jordbro företagspark genom att möjliggöra industrimark på fastigheten Rudan 1:2.

Vad gör vi?

Detaljplanen var på samråd mellan 21 juni och 14 augusti 2017. Planarbetet är framöver delvis beroende av Trafikverkets planering för Tvärförbindelse Södertörn som kommer att passera precis norr om planområdet. En trafikplats planeras intill planområdet, och i slutet av 2018 presenterade Trafikverket övergripande hur trafikplatsen avses utformas. Bland annat med utgångspunkt i trafikplatsens utformning och ytanspråk pågår nu arbete med att revidera detaljplanen inför granskning. Inför granskning har också en reviderad dagvattenutredning tagits fram. Detaljplanens antagande är beroende av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. 

Samrådshandlingar

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

TIDPLAN

Status: Pågående

Det här är klart

Uppdrag: 3 mars 1997

Samråd: 21 juni - 14 augusti 2017

Det här är kvar

Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022