Detaljplan för Jordbro etapp 2

Mellan den 16 maj och den 27 juni pågick granskningsperioden för den andra etappen i utvecklingen av centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Ett nytt centrum planeras i anslutning till pendeltågsstationen i Jordbro med bland annat ny bussterminal, nytt torg, ett allaktivitetshus och cirka 270 nya bostäder och förskola.

Kort om detaljplanen

I syfte att utveckla centrala Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel utreds möjligheterna att flytta Jordbro centrum till området närmast pendeltågsstationen. Planförslaget medger cirka 270 nya bostäder samt en ny förskola. I planförslaget har centrumfunktionerna, allaktivitetshuset och utformning av allmänna platser såsom torg, gång- och cykelvägar samt bussterminal varit högt prioriterade och styrande för planförslagets utformning. För att möjliggöra ny bebyggelse och tryggare offentliga ytor föreslås Södra Jordbrovägen flyttas och läggas så nära Nynäsbanan det är möjligt.

Mötesplats för boende, verksamma och besökare

För att skapa ett attraktivt centrum som samtidigt utgör en central mötesplats för alla som bor, verkar och besöker Jordbro har planförslaget utformats kring ett centralt torg. Stor vikt läggs på allaktivitetshusets utformning och arkitektoniska kvaliteter eftersom det spelar en viktig roll i upplevelsen av Jordbro centrum. Allaktivitetshuset kommer att vara en multifunktionell, flexibel och förändringsbar plats med möjligheter till olika typer av verksamheter. Utöver öppna ungdomsverksamheter och bibliotek ska huset användas för en mångfald aktiviteter som inriktar sig på kultur, nyskapande, lärande och underhållning.

Samråd

Detaljplanen var på samråd den 17 maj till 25 juni 2021. Planförslaget har reviderats efter de synpunkter som kom in och sammanställts i en samrådsredogörelse.

Granskning

Granskningsperioden pågick mellan den 16 maj och 27 juni 2022. Granskningen är det sista tillfället att tycka till om förslaget innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

3D-förslag via OpenCities Planner

Granskningshandlingar

Utvecklingen av stadsdelen Jordbro

Sedan 2017 har arbete pågått med planering för utveckling av centrala Jordbro. Arbetet är indelat i tre detaljplaner och syftar till att stärka centrumfunktionerna, säkra plats för kulturlivet och att tillföra fler bostäder. Den övergripande inriktningen är att Jordbros centrum i framtiden ska ligga vid pendeltågsstationen, vilket innebär att fler människor förväntas ta del av utbudet, inklusive de som arbetar i Jordbro företagspark. Tillsammans med en växande befolkning i stadsdelen förväntas den ändrade placeringen av centrumet bidra till bättre kommersiella förutsättningar och på så sätt ett ökat serviceutbud.

Den första detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2020 och ger förutsättningar för bland annat en ny skola och ca 380 bostäder. Etapp 2 ger plats för det nya centrumet, ett nytt kultur- och föreningshus samt bostäder. Miljön föreslås utformas som blandstad där de stadsmässiga kvalitéerna är styrande. Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på bostadshus, och servicefunktionerna centreras runt Jordbros nya stadsdelstorg, och kring en gågata. Genom att blanda funktioner skapas en miljö som är levande under så stor del som möjligt av dygnet vilket skapar trygghet.

 

KONTAKT

Evelina Öberg

Planarkitekt

plan@haninge.se

Växel: 08-606 70 00

Senast uppdaterad: 28 juni 2022