Detaljplan för Albyberg, etapp 2

Företagsområdet Albyberg byggs ut intill Jordbro trafikplats och nu pågår planläggning av den andra etappen. Planområdet ligger öster om väg 73 och gränsar till Albyberg etapp 1, Dalarölänken och Dalarövägen.

Vad gör vi?

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av ett differentierat arbetsplatsutbud och på så sätt att Haninges näringsliv kan fortsätta växa. Målbilden är ett välordnat verksamhetsområde inriktat på hållbar stadsutveckling. Det ska vara ett område för kontor och verksamhet av mindre störande och miljöpåverkande slag.

Kommunen äger marken och när detaljplanen genomförs inom att säljas för etablering av olika verksamheter.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på samråd sommaren 2016. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden samt bearbeta planförslaget med hänsyn till synpunkter som har kommit i. När detta arbete är klart ska detaljplanen ställas ut under minst tre veckor. Om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden som är nästa skede av planprocessen.

Utredningar genomförs löpande.

 

Samrådshandlingar

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Kontakt

Stuart Rumbelow

e-post stuart.rumbelow@haninge.se

TIDPLAN

Det här är klart

Uppdrag: 23 maj 2005            

Samråd: 20 maj - 1 augusti 2016

Det här är kvar

Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022