Detaljplan för del av Alby 1:9

Här kan du läsa om detaljplanearbetet för del av fastigheten Alby 1:9, ”Restaurangtomten” i Albyberg. Detaljplan för Restaurangtomten ingår i detaljplanen för Albyberg etapp 1 (D209), som är belägen mellan väg 73 och väg 227, Dalarölänken, cirka 3,5 kilometer nordost om Jordbro centrum och pendeltågsstation.

Restaurangtomten Restaurangtomten Foto: Haninge kommun

Kort om detaljplanen

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 § 171 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för del av Alby 1:9, och godkänna köpe- och markanvisningsavtal som undertecknats av Natursvampen AB och Albyberg Fastigheter AB.

Syftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som ett attraktivt arbetsplatsområde genom att möjliggöra etablering av verksamheter inom centrumändamål, konferens och idrott samt att ge förutsättningar för en skyltplats. Syftet är också att möjliggöra för anläggandet av en driftsväg i dom östra delarna av planområdet.

Samråd

Detaljplanen var på samråd mellan den 9 juni och 12 augusti 2022.

Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden samt bearbeta planförslaget med hänsyn till synpunkter som har kommit i. När detta arbete är klart ska detaljplanen ställas ut under minst tre veckor för granskning. Om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden som är nästa skede av planprocessen.

Vad händer nu?

Samrådsperioden är nu över, så alla inkomna synpunkter kommer att granskas och sammanställas i en samrådsredogörelse.

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan.

Kontakt

Mouna Djoudi

Planarkitekt

mouna.djoudi@haninge.se

Växel: 08-606 70 39

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

TIDPLAN

Status: Pågående

Det här är klart

Uppdrag: 14 juni 2017

Samråd: 9 juni - 12 augusti 2022

Det här är kvar 

Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022