Detaljplaner för Jordbro och Albyberg

Jordbro fortsätter att utvecklas för att vara en attraktiv, levande och tillgänglig stadsdel. Just nu pågår planläggning inför en omfattande stadsomvandling där ett helt nytt centrum med kulturhus ska byggas vid pendeltågsstationen. Under de kommande åren planeras för att stadsdelen ska förtätas med över 1000 bostäder samtidigt som nya skolor och förskolor byggs ut.

Utvecklingen i Jordbro är inriktad på förtätning i redan bebyggda miljöer. Just nu pågår planläggning av centrala Jordbro inom detaljplanerna Jordbro etapp 1 och 2. Planläggningen syftar till att Jordbro centrum på sikt ska flytta till ett nytt läge i direkt anslutning till pendeltågsstationen. Ambitionen är att utveckla centrala Jordbro till en levande och variationsrik stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service. På längre sikt planeras även förtätning av områdena längre bort från centrum.

När stadsdelen förtätas blir Jordbros centrala parkstråk Höglundaparken en ännu viktigare mötesplats i området. Viktiga frågor i planeringen av det framtida Jordbro är bland annat att säkerhetsställa att det finns bostäder för livets alla skeenden. I stadsdelen ska det finnas en blandning mellan enbostadshus, flerbostadshus och arbetsplatser.

Företagsområdet Albyberg

Öster om Jordbro utvecklas Haninges nyaste företagsområde Albyberg. Området ligger vid trafikplats Jordbro öster om väg 73 och är tänkt att utgöras av industri som inte är störande för omgivningen, som till exempel kontor och hotell. Utbyggnaden och planeringen av Albyberg sker i etapper.

Detaljplanen för etapp 1 blev klar 2011 och utbyggnaden av etapp 1 pågår för fullt. Just nu planläggs den andra etappen i Albyberg. Hela Albybergs företagsområde kommer att bli cirka 80 hektar stort, varav etapp 1 utgör ca 33 hektar.

Pågående detaljplaner

Albyberg etapp 2

Del av Alby 1:9

Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Slätmossen 1:1

Jordbro etapp 2

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 10 maj 2021