Detaljplan för Söderbymalm 3:273, Vallagränd studentbostäder

Detaljplanen syftar till att ge utökad byggrätt till Söderbymalm 3:273 för att kunna uppföra två nya punkthus för studentbostäder. I samband med planläggning ska även utformningen av Vallagränd ses över.

Foto: Haninge kommun

Planområdet ligger inom den utpekade regionala stadskärnan i centrala Handen och inrymmer fastigheten Söderbymalm 3:273, del av kommunal gata på Söderbymalm 3:125 samt del av Söderbymalm 3:503. Planen omfattar cirka 100 nya studentbostäder.

Antagande

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 2017-12-14 – 2018-01-19. Efter granskningstiden har mindre ändringar gjorts i planförslaget vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Detaljplanen avvaktar antagande tills exploateringsavtalet undertecknats.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Utredningar

Samrådshandlingar

 

Kontakt

Mouna Djoudi

Planarkitekt

mouna.djoudi@haninge.se

Växel: 08-606 70 39

PLANSKEDE

Det här är klart

Uppdrag: 26 januari 2015
Samråd: 18 april 2016 - 3 juni 2016
Granskning: 14 december 2017 - 19 januari 2018

Det här är kvar

Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 16 maj 2022