Detaljplaner Brandbergen

I Brandbergen pågår ett flertal olika stadsbyggnadsprojekt. Bland annat ska centrumet omvandlas och det ska tillkomma fler bostäder och verksamheter. I framtiden planeras en förtätning på ett flertal ställen i stadsdelen och ambitionen är att utveckla Brandbergens gatumiljöer till stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service.

Brandbergen har ett centralt läge i kommunen och är en del i den omvandling som syftar till att utveckla Haninge stad. Den framtida utvecklingen av Brandbergen är främst inriktad på att förtäta på olika hårdgjorda ytor som omgärdar stadsdelen och på så vis binda samman Brandbergen med Handen och Vendelsö. I detta mellanrum finns det förutsättningar för att utveckla nya stadsgator och att skapa en ny attraktiv miljö. I utvecklingen av Brandbergen är det viktigt att planera för olika boendeformer, bostadstyper, arbetsplatser, gröna ytor, aktiviteter och verksamheter.

Pågående detaljplaner

Söderby 2:773 och 6:67 (Brandbergen)

Detaljplaneprogram för del av Brandbergsleden och Söderbyleden

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606 70 00

 

Senast uppdaterad: 9 mars 2022