Vatten- och avloppsplan

Den kommunala VA-planen ger en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, såväl den allmänna (kommunala) som den enskilda.

Grävning i schakt, Haninge kommun-bil vid reningsverk, Pålamalm Foto: Claudia Fried

VA-planen är en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. Den innehåller strategier för VA-planeringen, identifiering av ”6§ områden” och prioriteringar för VA-utbyggnaden inom och utom VA:s verksamhetsområde. Med en medveten planering får kommunen bättre kontroll över VA-taxans utveckling samtidigt som kommunen bidrar till allt bättre förhållanden i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten.

VA-planen är en produkt av dagens förutsättningar och kommer därför att behöva uppdateras efterhand som förutsättningarna förändras och kommunen utvecklas. Det är lämpligt att VA-planen ses över varje mandatperiod. Arbetsdokumenten som kompletterar VA-planen och tydliggör VA-behov som konsekvens av Haninges förväntade utbyggnadsplaner samordnas, uppdateras och kompletteras löpande i samband med VA-taxan och övriga planeringsförutsättningar.

VA-planen antogs i kommunfullmäktige 14 september 2020 och tanken är att den ska revideras under varje mandatperiod.

VA-planen finns presenterad i kommunens webb-karta. Där kan du söka efter fastigheter och se planering för olika områden.
VA-plan i webbkarta

Senast uppdaterad: 8 februari 2021