Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vanliga frågor och svar om vatten och avlopp (VA)

Har du frågor om vatten och avlopp? Här har vi sammanställt några av de frågor som kommer in till oss.

Dricksvatten
Avlopp
Dagvatten
Taxor, vattenmätning och fakturor
Ansvarsfrågor
Övriga frågor

Dricksvatten

Vad är det som gör att vattnet är brunt ibland?

Det kan bero på att rost lossnat inifrån vattenledningen exempelvis i samband med stora tappningar.

Vad är det som gör att vattnet blir vitt eller grått?

Vattnet innehåller mer eller mindre luft som bildar mikrobubblor, vilket kan uppstå om det kommer luft in i ledningar. Fenomenet kan även uppstå vintertid när vattnet är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp.

Vattnet är grått/svart, vad är fel?

Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.

Kan man dricka varmvattnet i kranen?

Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck.

Hur får man bort kalkbeläggningar?

Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättiksyra eller fosforsyra användas.

Vad beror det på att jag är utan vatten eller har dåligt tryck i ledningen?

Fastigheten kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattenmagasinet. Det kan också vara en läcka i systemet, antingen i gatan eller på den egna fastigheten. Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Jag behöver stänga av vattnet i gatan, hur gör jag?

För att vi kostnadsfritt ska stänga av/släppa på ditt vatten, ska du kontakta oss minst 10 arbetsdagar innan önskad avstängning. Det gör du genom att fylla i följande blankett: 

Blanketten skickas sedan till vatten@haninge.se
Läs här för mer information

Samordnad avstängning/påsläpp av vatten.

Gäller enbart Årsta Havsbad.
Under vecka 17 och 42 utför Haninge kommun årligen samordnat påsläpp och avstängning av ventiler i området. Information om detta publiceras på haninge.se/va cirka tre veckor i förväg. Varje fastighetsägare som önskar få sitt vatten avstängt/påsläppt ansvarar för att anmäla det enligt instruktioner på hemsidan.
Önskas avstängning/påsläpp under andra datum sker anmälan enligt föregående punkt.

Avlopp

Får man hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?

Nej, vattenbaserade färger innehåller även de farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Stryk av penslar och torka färg för att sedan lämna till återvinningscentral.

Vad gör jag vid stopp i avloppet?

Börja med att kontrollera om det är stopp i alla avlopp, kök, badrum etcetera. Är det stopp i alla avlopp så sitter stoppet troligtvis på servisledningen ut från huset.

Innan du ringer ut en spolbil vill vi att du först kontaktar oss på VA-avdelningen. Vi kan då bedöma om stoppet är på kommunens del av servisledningen eller inne på din fastighet. Är stoppet på kommunens del så kommer personalen på plats att ringa ut en spolbil för att lösa problemet. Stoppet kan bero på brister i avloppsledningen, exempelvis trädrötter,  svackor i ledningen eller dåliga rörskarvar. Om orsaken till stoppet ligger på den privata servisledningen har fastighetsägaren ansvaret för att åtgärda stoppet.

Servisledningen är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala som ligger i gatan. Servisledningen består av två delar, den privata servisledningen som sträcker sig inne från fastigheten och ut till förbindelsepunkten som brukar vara belägen ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Den andra delen, den kommunala servisledningen, sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. På ett flertal fastigheter sitter en rensbrunn i förbindelsepunkten.

Dagvatten

Kan jag tvätta bilen på gatan?

Det bästa sättet att tvätta bilen på är i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Vilka riktlinjer gäller för länshållningsvatten/byggvatten?

Taxor, vattenmätning och fakturor

Varför kommer räkningarna varannan månad?

Ett fakturautskick kostar mycket därför fakturerar vi bara varannan månad och inte varje. För att värna om miljön erbjuder vi även e-fakturor, detta ansöker du om via din bank.

Vad gör jag när jag ska flytta?

Vid ägarbyte är det viktigt att den utflyttande kunden gör en avläsning och skickar in denna tillsammans med information om nya ägarnas namn och personnummer samt ägarbytesdatum. Spara gärna avläsningen tills ni erhållit flyttfakturan.

Se blankett Uppsägning eller flyttning av VA-abonnemang

Vad gör jag om jag har bytt namn eller fakturaadress?

Meddela oss din nya adress eller namnändring för att vi ska kunna korrigera våra uppgifter. Gärna via epost.

Varför är min vattenförbrukning plötsligt mycket högre/lägre än tidigare?

Det kan bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i bostaden. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter ser du om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara beläget antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar. Kontakta en VVS firma som kan hjälpa dig om du inte hittar felet.

Ska jag själv betala för vattenmätaren?

Nej, inte själva vattenmätaren, den tillhandahålls och ägs av kommunen. Vattenmätare byts vanligtvis vart tionde år. Om vattenmätaren behöver bytas för att den exempelvis frusit sönder debiteras fastighetsägaren.

Vad ska jag tänka på när jag gör i ordning en vattenmätarplats?

Det ska sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en framför och en bakom vattenmätaren. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Ett bra mått är att det ska vara fritt 60 centimeter framför och 70 centimeter ovanför mätaren, samt att man kan stå och arbeta i utrymmet.

Hur länge kan en vattenmätare sitta uppe innan den byts ut?

En mätare har en utesittningstid på 10 år.

Vad gör jag om jag misstänker att min vattenmätare inte fungerar?

Vill du att din vattenmätare kontrolleras kontaktar du oss, varpå vi skickar mätaren för kontroll. Visar sig att mätaren fungerar korrekt debiteras fastighetsägaren undersökningskostnaden.

Hur ofta avläses vattenmätaren?

Avläsningskort skickas ut en gång per år, rekommenderat är dock att lämna avläsningar två till fyra gånger per år.

Kan jag få reducering av vattenavgiften då det blir störningar i vattenleveransen?

Våra rättigheter och skyldigheter regleras i ABVA. Vi har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen vid till exempel reparation av vattenledningar. Reduktion på grund av begränsning av vattenleveransen ges ej.

Ansvarsfrågor

Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för ledningarna?

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt normalt vid tomtgränsen.

Vad gör jag vid stopp i avloppet?

Börja med att kontrollera om det är stopp i alla avlopp, kök, badrum etcetera. Är det stopp i alla avlopp så sitter stoppet troligtvis på servisledningen ut från huset.

Innan du ringer ut en spolbil vill vi att du först kontaktar oss på VA-avdelningen. Vi kan då bedöma om stoppet är på kommunens del av servisledningen eller inne på din fastighet. Är stoppet på kommunens del så kommer personalen på plats att ringa ut en spolbil för att lösa problemet. Stoppet kan bero på brister i avloppsledningen, exempelvis trädrötter,  svackor i ledningen eller dåliga rörskarvar. Om orsaken till stoppet ligger på den privata servisledningen har fastighetsägaren ansvaret för att åtgärda stoppet.

Servisledningen är den ledning som förbinder fastighetens ledningssystem med det kommunala som ligger i gatan. Servisledningen består av två delar, den privata servisledningen som sträcker sig inne från fastigheten och ut till förbindelsepunkten som brukar vara belägen ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Den andra delen, den kommunala servisledningen, sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet. På ett flertal fastigheter sitter en rensbrunn i förbindelsepunkten.

Vad ska göras när en spill- eller dagvattenledning troligen är felkopplad?

Om felet ligger inom fastigheten, åtgärdar och bekostar fastighetsägaren detta. Om felet gäller kommunens ledningar utanför förbindelsepunkten, åtgärdar kommunen felet.

Vad ska jag göra vid översvämning?

 • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Vid omfattande översvämning kontakta räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Räddningstjänsten hjälper också dig med pumpning.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
 • Anmäl översvämningen till Haninge kommun.

Skadeanmälan

Först och främst ska det egna försäkringsbolaget kontaktas vilket normalt ersätter skadan.
Vi behöver följa de rutiner som finns i skadeärenden och det innebär att för att ersättning för skador ska utgå krävs att kommunen kan anses vållande till skadan vilket i så fall behöver fastställas vid en strikt juridisk prövning.
Vi behöver därför en specificering vilken ersättning som yrkas från kommunen utifrån de kostnader som uppstått i samband med skadan, normalt självriskkostnader.
Om vi ska kunna öppna ett skadeärende skickas följande information skriftligt: 

 • När skadan/olyckan inträffade.
 • Var skadan/olyckan inträffade.
 • Hur det gick till. (Beskrivning av händelseförloppet)
 • Vilken ersättning som yrkas.
 • Varför man anser att kommunen är ansvarig.
 • Specificering av yrkanden (Bifoga kvitton, bilder osv.)

När uppgifterna, inkl. fakturakopior, kvitton etc. inkommit öppnar vi ett skadeärende och skickar dessa underlag vidare till kommunens upphandlade skaderegleringsföretag för utredning.

Kostnader för självrisk kan endast utbetalas till en fastighetsägare om kommunen anses vållande till skadan vilket som tidigare sagts behöver prövas samt att skadekostnader kan preciseras och specificeras.

Övriga frågor

Jag behöver veta hur ledningarna går på min tomt, vem kontaktar jag?

Haninge kommuns VA-avdelning har enbart kartor över det kommunala VA-nätet vilket sträcker sig fram till förbindelsepunkten, vanligtvis i anslutning till fastighetsgränsen. 

Jag önskar flytta min servis/förbindelsepunkt

Skicka en skrivelse till vatten@haninge.se innehållande information om varför ledningsflytt önskas samt en kartbild som visar önskat läge.
Ansökan behandlas inom fyra veckor varefter skriftligt svar erhålles om ansökan bifalles eller avslås.
Vid flytt av servis faktureras samtliga uppkomna kostnader för ny servis, borttagande av den gamla servisen samt återställning.

Senast uppdaterad: 1 november 2023