Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vatten- och avloppspolicy

Inledning

Av Haninges ca 80 000 invånare är ca 90 % bosatta inom verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Resterande invånare bor i områden där fastighetsägaren själv ansvarar för VA-försörjningen vilket är detsamma för ett stort antal fritidshusägare, framförallt i skärgården. Kommunen ansvarar för den allmänna VA-försörjningen inom verksamhetsområdet men behöver dessutom genom god planering skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar enskild VA-försörjning i övriga kommundelar.

Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, baserat på EU:s ramdirektiv för vatten, ska varje kommun arbeta fram en vatten- och avloppsvattenplan (VA-plan). Den ska innefatta planeringen av all VA-försörjning inom kommunen. Den ska också bidra till att god status kan uppnås i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Liksom många andra kommuner har Haninge kommun påbörjat arbetet med VA-planen genom att ta fram en VA-översikt, som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen fungerar idag och vilka förändringsbehov som finns. Översikten har utformats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. I den identifieras ett antal frågor, där kommunen behöver göra ett strategiskt vägval. Utifrån detta har kommunen formulerat en VA-policy, som anger vilka vägval och principiella ställningstaganden som gjorts. VA-policyn har formulerats i nära dialog med förtroendevalda i stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden och har antagits av kommunfullmäktige. Den kommer att vara styrande för det fortsatta arbetet med VA-
planen. Det är lämpligt att se över VA-planen under varje mandatperiod.

VA-policy för Haninge kommun

Den allmänna VA-anläggningen

Regional dricksvattenförsörjning och avloppshantering är en viktig förutsättning för Haninges VA-försörjning. Egna anläggningar för dricksvattenproduktion respektive avloppsrening innebär större leveranssäkerhet och självständighet, vilket ger ett mervärde för kommunen förutsatt att de är ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbara.

För en hållbar utveckling ska kommunens VA-anläggning förnyas i en takt som anpassas till anläggningens livslängd och kondition.

Kommunen ska ha förmåga att hantera störningar i dricksvattenförsörjningen samt vidta nödvändiga åtgärder i VA-anläggningen för att långsiktigt trygga en säker leverans av dricksvatten.

VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde

Kommunen ska i samverkan med Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) bedöma behovet av en allmän VA-anläggning i enlighet med 6§ Lagen om allmänna vattentjänster utifrån en fastställd prioriteringsmodell.

Kommunen ska ha en aktuell VA-utbyggnadsplan för områden där det finns behov av kommunal VA-försörjning.

I skärgården ska kommunen eftersträva långsiktigt hållbara enskilda, ibland i form av samfällda, VA-lösningar.

Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare om teknik och ekonomi avseende enskilda VA-lösningar.

Om behovet av fysisk planering enbart avser VA-försörjning kan VA-utbyggnad utan detaljplanering övervägas.

Kommunen ska eftersträva att anläggningsavgiften i VA-taxan är sådan att särtaxa endast i undantagsfall behöver tillämpas.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, ska genom proaktivt arbete som tillsyns- och tillståndsmyndighet verka för att dricksvattnet håller god kvalitet och föroreningsbelastningen från enskilda avloppsanläggningar minskar.

Hållbar utveckling

Pålamalm och andra viktiga vattenresurser ska genom vattenskyddsområden med föreskrifter ges långsiktigt skydd med hänsyn till nuvarande och kommande generationers behov i kommunen och i regionen.

Kommunen ska eftersträva återföring av växtnäringsämnen i avloppet till produktiv mark, såväl i småskalig som i storskalig avloppshantering, i samverkan med berörda aktörer. Ambitionsnivå och lämpliga metoder för att uppnå detta ska belysas i VA-planen.

Kommunen ska tillsammans med exploatörer och enskilda fastighetsägare uppnå en klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering vid all planering för ny och befintlig bebyggelse. Kommunens dagvattenstrategi ska ge vägledning för detta och även betona sociala och fastighetsekonomiska aspekter.

Kommunen ska ha aktuell kunskap om risker och sårbarhet samt långsiktigt verka för en klimatanpassad VA-försörjning.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2023