Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dagvatten

Med dagvatten avses tillfälligt förekommande avrinnande regn- och smältvatten, tillfälligt framträngande grundvatten samt spolvatten. Dagvattnet leds till ytvatten, grundvatten eller till reningsverk via ledningar, diken eller ytligt på marken.

Damm Tungelsta Damm Tungelsta Foto: Karin Österdahl

Haninges dagvattenstrategi är ett verktyg för att skapa en hållbar dagvattenhantering. Den innehåller följande övergripande mål och strategier:

 • Robusta bebyggelsemiljöer. Bebyggelsen lokaliseras och utformas så att skador på byggnader, anläggningar och omgivning vid kraftiga regn minimeras. Anläggningar för dagvattenhantering utformas så att de berikar bebyggelsemiljön och gynnar den biologiska mångfalden.
 • Välmående yt- och grundvatten. Förorening av dagvatten förhindras genom att begränsa antalet föroreningskällor. Förorenat dagvatten hanteras med lokala åtgärder. Efterföljande dagvattensystem utformas så att ytterligare föroreningar avskiljs under vattnets väg till recipient eller reningsverk.
 • Bevarad vattenbalans. Vattenbalansen och den naturliga grundvattennivån påverkas inte negativt i samband med exploatering.
 • Gemensamt ansvarstagande. Alla inblandade aktörer tar ansvar för dagvattenhanteringen, från den övergripande planeringen till detaljplaner, genomförande och förvaltning.

Dagvattenstrategin riktar sig främst till följande aktörer:

 • Kommunens tjänstemän och politiker
 • Exploatörer
 • Fastighetsägare
 • Verksamhetsutövare
 • Väghållare

I nedanstående handböcker hittar du tips och råd vid planering, dimensionering, gestaltning, skötsel och genom­förande av hållbar dagvattenhantering. Den första handboken riktar sig i första hand till småhusägare och byggentreprenörer för småhus. Den andra handboken, "Handbok för hållbar dagvattenhantering", riktar sig främst till byggentreprenörer och samhällsplanerare för större fastigheter och detaljplaner. Här finns Haninge kommuns riktlinjer och huvudprinciper, en beskrivning av dagvattenhanteringen i tre steg, tips och råd vid gestaltning och dimensionering av dagvattenanläggningar samt exempel på systemlösningar i mindre och större detaljplaner utifrån olika förutsättningar. Det finns länkar i dokumentet där läsaren själv kan studera och fördjupa sig i olika områden.

I enlighet med kommunens dagvattenstrategi samt det Klimat- och miljöpolitiska programmet för en hållbar dagvattenhantering har Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram riktlinjer för den fortsatta dagvattenhanteringen i kommunen. Det är ett styrdokument beslutat av Kommunstyrelsen 2019-03-27. Det innebär att dimensionering och utformning av system för dagvattenhantering vid ny- och ombyggnation ska följande princip gälla:

 • Dagvatten ska genomgå mer långtgående rening än enbart sedimentation.
 • Fördröjningsåtgärder dimensioneras att uppehålla en avrunnen volym om motsvarande minst 20 mm regn.
 • Infiltrationshastigheten genom ett biofilter bör inte överstiga 100 mm/h.

Fördröjningsvolym som utformas för försedimentering bör ha en omsättningstid på 12-24 timmar

Senast uppdaterad: 5 mars 2021