Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avgifter för VA

Det är VA-avgiften som täcker kostnaderna för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. VA-avgiften består av två delar, brukningsavgift och anläggningsavgift.

Foto: Mostphotos

Brukningsavgift

Brukningsavgiften ska betalas sex gånger per år för alla  fastigheter. Betalningsmånader är februari, april, juni, augusti, oktober och december. Den består av en fast och en rörlig del.

Den fasta delen

Den fasta delen speglar fastighetens nytta av va-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning, fakturering samt underhåll av ledningsnäten.

Den rörliga delen

Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att debitera dig så korrekt som möjligt är det bra om du läser av vattenmätaren ofta, men minst en gång per år.

Läs av vattenmätaren

Avgift för bostadsenhet/lägenhet

Avgift för bostadsenhet/lägenhet är en avgift som betalas av alla kunder.

Avgiften betalar du för att ha tillgång till vårt vatten och vårt ledningsnät.

Om du bor i villa betalar du en lägenhetsavgift. I flerbostadshus betalar man lägenhetsavgift efter antalet lägenheter i huset. Som bostadsenhet räknas en enfamiljsvilla eller en lägenhet. För skolor, kontor, småindustri, sjukvård mm motsvarar varje påbörjad 150 kvadratmeter byggyta en bostadsenhet. För industrier (inom detaljplan för industrier) räknas varje påbörjad 500 kvadratmeter tomtyta som en bostadsenhet.

Avgift för dagvatten

Avgift för dagvatten ska täcka kostnader för omhändertagande och rening av dagvatten från fastighet (tomtmark) och gata (gator, vägar och allmänna platser).

Haninges VA-taxa för 2024 fastställdes av kommunfullmäktige 27 november 2023.

Brukningsavgifter 2024 (inkl. moms)

 • Fast avgift, per fastighet:
  1 807,20 kronor per år
 • Rörlig avgift, vatten- och avloppsanslutning:
  46,26 kronor per m³
 • Avgift för varje bostadsenhet/lägenhet:
  401,59 kronor per år
 • Avgift för dagvatten fastighet, för varje bostadsenhet/lägenhet:
  492,03 kronor per år
 • Avgift för dagvatten gata, för varje bostadsenhet/lägenhet:
  320,48 kronor per år

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala ledningsnätet och som bidrar till kostnaden för utbyggnad av det kommunala ledningsnätet och nyttan av hela VA-systemet, inklusive vattenverk och avloppsreningsverk. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Ytterligare anläggningsavgifter utgår om förändringar sker på en fastighet, som exempelvis uppförande av ytterligare en byggnad.

Fastighetsägaren debiteras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när kommunen byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelsepunkt till fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.

Anläggningsavgift enligt 2024 års taxa för vatten, spill- och dagvatten, fastighet (Df) och gata (Dg), inkl. moms

 • Servisavgift: Kostnaden för framdragning av servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.
  71 476 kronor
 • Förbindelsepunktsavgift: Kostnaden för upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan fastighetens och kommunens ansvarsområde.
  68 067 kronor
 • Tomtyteavgift: Beräknas utifrån fastighetens storlek. Avgiften får inte bli högre än summan av servis-, förbindelsepunkts- och lägenhetsavgift.
  70,81 kronor per m²
 • Lägenhetsavgift: Avgiften beräknas utifrån det antal bostäder som finns eller som bygglov har beviljats för.
  61 250 kronor.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024