Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

VA-utbyggnad Kolbotten

Haninge kommun planerar att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Kolbotten. Det innebär att spillvatten från fastigheterna renas och utsläppen från enskilda avlopp minskar. Utbyggnaden ger därmed också möjlighet för fler att bo permanent i området. 

Juni 2024

Efter att detaljplanen varit utställd för granskning under perioden 2023-11-01 – 2023-12-21 och ändringar, som framgår av granskningsutlåtandet, gjorts i planförslaget, Beslutades det om antagande av planen i kommunfullmäktige den 17:e juni.

Parallellt med antagandet av detaljplanen förbereds entreprenadupphandlingen för genomförandet (produktion) av VA-utbyggnaden, annonsering sker efter sommarsemestern förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft.

Produktionsstart planeras  ske under senhösten (november) utifrån att även entreprenadupphandlingen sker utan överprövning.

Utbyggnaden avses då vara färdigställd till hösten (oktober) 2026 med uppehåll i arbeten mellan v 26 – 32 sommaren 2025 och 2026, byggtid november 2024 – oktober 2026.

2023-02-06

Granskningen av detaljplanen för Kolbotten och västra Vadviken kommer att skjutas fram till hösten 2023. Det beror på de utredningar av områdets naturvärden som behöver göras. 

Under sommaren 2022 hittades spår av större vattensalamander i två dammar inom planområdets västra del. Dessa är skyddade enligt artskyddsförordningen och därför behöver en fältinventering och artskyddsutredning genomföras våren 2023.

Eftersom detaljplanen behöver ha vunnit laga kraft innan va-arbetet inleds kommer även informationsmötet om va-utbyggnaden i Kolbotten skjutas fram.

Läs mer om detaljplanearbetet Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra Vadviken - Haninge kommun

2022-10-13

Tidplanen för detaljplanen om Kolbotten och västra Vadviken har flyttats fram eftersom kommunen behöver göra fler fördjupade utredningar. VA-utbyggnaden är beroende av att detaljplanen är antagen och därför kommer det utlovade informationsmötet i november istället ske någon gång under första eller andra kvartalet 2023.

2022-09-16

I väntan på utbyggnad av kommunalt VA uppkommer många frågor och funderingar hos fastighetsägare om vad som ska hända.
Nedan finns länkar där vi har samlat information om hur kommunens arbete går till, vad fastighetsägaren själv ska göra och en räknesnurra där du kan se ungefär vad anslutningsavgiften blir. Avgiften baseras på taxan det år utbyggnaden är färdigställd och fakturorna skickas, det kan därför skilja sig från det prisexempel som visas idag.

I enlighet med VA-lagen måste kommunen erbjuda ett VA-lån som sträcker sig på max 10 år. Detta avser enbart anslutningsavgiften, inte arbetet som behöver utföras på fastigheten. Amortering sker var tredje månad med ett fast belopp. Räntan följer Riksbankens referensränta + 2% och korrigeras varje år den 1/1 och 1/7.
Kommunen tar ut en säkerhet i fastigheten i form av skriftliga pantbrev. Kommunen tar inte ut någon UC utan tittar endast på fastighetens värde och befintliga inteckningar i fastigheten.

Anslutning av omvandlingsområden - kommunens och fastighetsägarens arbete

Beräkna kostnad för VA-anslutning

2022-07-01

Kolbotten är ett av flera områden i Dalarö som ska få ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Att ansluta fastigheterna i Kolbotten till VA-nätet är bra för miljön då utsläpp från enskilda avlopp till Jungfrufjärden minskar.

Kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för att fler ska kunna bo permanent i Kolbotten. Därför pågår ett parallellt arbete med att ta fram en ny detaljplan för Kolbottens och Västra Vadviken så att befintliga fastigheter ska kunna få större byggrätter. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan kommunen påbörja arbetet med att genomföra själva utbyggnaden av va-nätet i området.

Detaljplanen beräknas vara klar i början av 2023. VA-arbetet på plats kan därmed komma igång under våren 2023. Boende i Kolbotten ska därmed kunna ansluta till det kommunala VA-nätet under våren 2025.

Just nu förbereder kommunen upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet. Berörda fastighetsägare får inom kort ett informationsbrev om projektet. Därefter kommer denna webbplats uppdateras med information under projektets gång.

Länk till detaljplanesidan: Detaljplan för Dalarö etapp 2a, Kolbotten och västra Vadviken - Haninge Kommun

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 juni 2024