Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Anslutning, kommunalt VA

Här kan du läsa om de miljö- och hälsoaspekter som enligt miljölagstiftningen ligger bakom beslutet att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även läsa hur grävarbeten och installation av eventuellt LTA-system sker steg för steg och vem som ansvarar för respektive steg.

Kommunens arbete i fem steg

 1. Informationsmöte
  Innan start kommer fastighetsägarna bjudas in till ett informationsmöte. På informationsmötet kommer ni att få mer detaljerad information om bland annat tidplaner, anslutning och tekniska lösningar.
 2. Förslag på förbindelsepunkt
  Från kommunens ledningar grävs en mindre ledning ned mot tomtgränsen till en förbindelsepunkt. Denna punkt kommer att ligga cirka en halvmeter utanför varje tomtgräns. Efter mötet kommer vi att skicka en ritning till dig med förslag på var förbindelsepunkten kommer att placeras. I dagsläget är föreslagen förbindelsepunkt markerad med käpp. I utskicket kommer du ges möjlighet att ha synpunkter på förbindelsepunktens placering. Rådgivning kommer också att erbjudas.
 3. Frischaktsavtal
  Om det finns berg där förbindelsepunkten ska anläggas kommer kommunen spränga bort berget 1,5-2 m in på tomten. Sprängningen kommer dels att minska kostnaden för er som fastighetsägare, och dels minska risken för att kommunens ledningar skadas när arbetet på din tomt utförs. Kommunen kommer därför att teckna ett frischaktsavtal med alla fastighetsägare.
 4. Skicka in blanketten
  Blankett med svar på om ni godkänner kommunens förslag på placering av förbindelsepunkten, alternativt ett eget förslag på placering. Godkännande av frischaktsavtalet samt kontaktuppgifter till dig som fastighetsägare ska vara oss tillhanda inom 2 veckor från det att ni mottagit blanketten.
 5. Kommunen påbörjar anläggningsarbetet
  Kommunens arbete kommer sedan att ske enligt tidplan.

Fastighetsägarens arbete på tomtmark i åtta steg

Som fastighetsägare ansvarar du för att allt arbete på din tomt, det vill säga gräva ner ledningar för både vatten och avlopp och gräva ner eventuell LTA-enhet.

 1. Bygglovsansökan och anmälan
  Efter att förbindelsepunkten har anlagts och entreprenören är klar i området omkring din fastighet kan du som fastighetsägare ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov alternativt göra en anmälan.

  Anmälan: Om du bara ska installera eller ändra på dina anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i huset eller på tomten räcker det med att göra en anmälan. Tillsammans med anmälan ska även en tomtkarta bifogas, med det planerade arbetet inritat. Som kartunderlag kan kartan som VA-avdelningen skickade ut med förslag på förbindelsepunktens placering användas.
 2. Anmälan för kommunalt vatten och avlopp
  När anmälan är inskickad måste du invänta ett startbesked innan arbete på din fastighet kan påbörjas. Tänk på att inte börja med något arbete förrän det är säkert att kommunens entreprenör inte längre befinner sig i området kring din fastighet.

  Bygganmälan ska göras därför att ledningsarbeten för VA är en anmälanspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. När man gör en anmälan tas en avgift ut som ska täcka handläggningen av anmälan. 

 3. Kontakt med entreprenör
  När du fått klartecken för anmälan eller bygglov kan du kontakta en entreprenör som kan utföra arbetet på din tomt. Det vill säga gräva ner ledningar och LTA-enheten.

 4. Sammankoppling med det kommunala nätet
  Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. Om du väljer att behålla egen brunn får vattnet ej kopplas in i huset och belasta avloppsnätet. Det går bra att behålla en utkastare på utsidan av huset och använda vattnet till exempelvis bevattning.

 5. Beställa LTA-enhet
  Som fastighetsägare ska du beställa LTA-enhet av kommunen. Blanketterna samt information om installation av LTA-enheten och medföljande elskåp som ska placeras ovan mark, kommer att skickas till dig. Du kommer även att kunna ladda ner dem.

 6. Valmöjligheter vid nedgrävning av ledningar på tomtmark
  Eftersom alla tomter ser olika ut finns flera lösningar på hur ledningarna kan grävas ned. Rådgör med din entreprenör vad som passar bäst på din tomt.
  • Ledningarna kan placeras nära markytan, då krävs att ledningarna läggs i en eluppvärmd isolerlåda för att inte riskera att ledningarna fryser under vinterhalvåret.
  • Ledningarna grävs ner på ett "mellandjup" då krävs endast isolering.
  • Ledningarna grävs ner på ett frostfritt djup då krävs varken isolering eller värme.

 7. Godkännande av ledningar och LTA-enhet
  När ledningarna på din tomt är nedlagda i ledningsgraven ska du kontakta kommunens kontrollant som inspekterar påkopplingen vid förbindelsepunkten samt att LTA-enheten är korrekt anlagd och att kopplingarna till den är korrekt utförda.

 8. Påkoppling
  När ledningsdragningen i rörgraven är godkänd kommer kommunens kontrollant till dig och installerar pumpen i LTA-enheten och monterar vattenmätare.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024