Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hermanstorp förskola, Täckeråker 1:195 m.fl - detaljplanen är överklagad

En ny detaljplan ska möjliggöra byggnation av förskola, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg. Detaljplanen utformas med utgångspunkt och hänsyn till det rörliga friluftslivet och platsens naturvärden så att föreslagen exploatering medför så liten åverkan på naturen som möjligt.

Planuppdrag 25 april 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 § 68 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för förskola på fastigheten Täckeråker 1:195 samt del av Hermanstorp 1:1, Täckeråker 1:196 och 1:10. 

Samråd hösten 2022

Detaljplanen var ute på samråd mellan 2 september och 12 oktober 2022. Synpunkter som kom in under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har planförslaget reviderats med mindre justeringar och anpassats efter befintliga stigar i området. Utredningar för sulfid, fågelinventering samt artskyddsutredning har tagits fram till granskningsskedet och dagvattenutredningen har reviderats.

Granskning våren 2023

Detaljplanen var ute på granskning mellan 28 februari och 21 mars 2023. Sammanlagt 16 yttranden kom in under granskningstiden. Yttrandena finns sammanfattade och besvarade i ett  granskningsutlåtande. Mindre revideringar gjordes i planhandlingarna sedan granskningen vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Antagande sommaren 2023

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 12 juni 2023 (§119).

Överklagan till Mark-och miljödomstolen 

I samband med att Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen i juni 2023 överklagades beslutet och skickades vidare till Mark- och miljödomstolen för handläggning. Den 14 december 2023 meddelande Mark- och miljödomstolen att överklagandena avslås. 

Överklagan till Mark-och miljööverdomstolen

Mark- och miljödomstolens beslut om att avslå överklagandena har den 4 januari 2024 överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstilen som är den sista beslutsinstansen och där ärendet slutligen kommer avgöras. 

Mer information om planprocessen finns här: planprocessen

Antagandehandlingar 

Utredningar

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar


Samrådshandlingar

PROJEKTETS TIDPLAN

Status
Detaljplanen har överklagats.

Det här är klart
Uppdrag: 25 april 2022
Samråd: 2 september - 12 oktober 2022
Granskning: 28 februari - 21 mars 2023
Antagande: 12 juni 2023

Det här är kvar
Laga kraft: 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Maja Paripovic

KONTAKT

Peter Wrangsell
Anläggningsingenjör
08-606 92 93
peter.wrangsell@haninge.se

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00 

 

Senast uppdaterad: 8 januari 2024