Rättigheter för dig med funktionsnedsättning

Om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en plus-lag till övrig lagstiftning. Det innebär att LSS inte ska ersätta rättigheter enligt andra lagar, utan vara ett komplement.

LSS omfattar inte alla personer med funktionsnedsättning. För att ha rätt till en insats enligt LSS måste man tillhöra den personkrets som innefattar lagen. Det måste också konstateras att man har behov av insatsen och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

LSS gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

SoL

Socialtjänstlagen (SoL). Personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som inte omfattas av LSS men som behöver stöd i sin livsföring i övrigt har möjlighet att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatsen ska utformas så att den stärker möjligheten att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Insatser enligt SoL:

 • Hjälp i hemmet
 • Boendestöd
 • Anhörigbidrag
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Ledsagning
 • Korttidsboende/växelvård
 • Sjukhemsboende
 • Kontaktperson (psykiskt funktionsnedsatta)
 • Sysselsättning (psykiskt funktionsnedsatta)
 • Särskilt boende (psykiskt funktionsnedsatta)

Kontakt

Postadress
Mottagning och myndighet
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2
08-606 70 00
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Fax
08-606 80 69

Senast uppdaterad: 20 september 2021